Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Tərəvəz noxudu bitkisində orqanların yaranmasına və məhsuldarlığa torpaq quraqlığının təsiri

Maarif Almədəd Yusifov

teti_az@mail.ru

Ələmdar Tağı Əsgərov

teti_az@mail.ru

Fəxrəddin Nifi Ağayev

teti_az@mail.ru

2380 ­ ­ 34. Oktyabr 2020 ­ ­­ ­ tərəvəz noxudu sortnümunələri quraqlıq orqanlar vegetativ generativ yarpaqlar dənin kütləsi.

PDF READ READ

Məqalədə tərəvəz noxudu bitkisində vegetativ və generativ orqanların (çiçək, paxla və dənin) əmələ gəlməsinə, eləcə də məhsuldarlığa torpaq quraqlığının təsiri nəticələri əks etdirilmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdi ki, torpaq quraqlığı tərəvəz noxudunda yarpaq, çiçək, paxla və dənin əmələ gəlməsinə mənfi təsir göstərərək onların sayının azalmasına, eləcə də yarpaq səthi sahəsinin kiçilməsinə səbəb olmuşdur. Həmçinin aşkar edilmişdir ki, torpaq quraqlığının təsirindən paxlaların uzunluğu qısalmış, eni isə əksinə, bir qədər artmış və nəticədə bu, dənin iriləşməsinə və 1000 ədəd toxumun çəkisinin yüksəlməsinə gətirib çıxarmışdır. Tədqiqat nəticələri göstərmişdir ki, suvarılmayan quraqlıq sahədə ilk paxlaların əmələ gəlməsi suvarılan sahəyə nisbətən 15 gün tez baş vermiş və bütövlükdə bitki öz vegetasiya müddətini daha tez başa vurmuşdur ki, bu da bitkilərin yayın yüksək temperaturunun nəticəsində yaranan torpaq və hava quraqlığının məhvedici təsirindən özlərini qoruma vasitəsi kimi çıxış edir. Torpaq quraqlığı həmçinin, məhsulun strukturuna – bir bitkidə paxlaların sayına, ölçülərinə paxlalarda dənin çəkisinə və sayına, 1000 dənin kütləsinə, eləcə də məhsuldarlığa ciddi təsir göstərir. Öyrənilən sortnümunələrində məhsuldarlığın azalması sortların bioloji təbiətindən asılı olaraq müxtəlif olmuş və nümunələr üzrə 7,3 – 38,8% təşkil etmişdir. Bu zaman məhsuldarlığın ən böyük azalması 82/3 nümunəsində (38,8%), ən kiçik azalması isə Ranniy 301 sortunda qeydə alınmışdır. Alınmış nəticələr əsasında 82/3 sortnümunəsinin quraqlığa azdavamlı olmasına görə onun intensiv tipli yüksək məhsuldar sort kimi becərilməsi tövsiyə olunmuşdur. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Akif. Vəliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi katib

  i.ü.e.d.  

Cover
Hikmət. Nəsibov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə heyətinin istehsalat üzrə sədr müavini

   

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Aytən. Şükürova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, baş müəllim, tədqiqatçı

   

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  i.ü.f.d.  

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ruhiyyə. Qəmbərova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

  i.ü.f.d.  

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

   

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.e.d., professor  

Cover
Qalib. Hacıyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Vüsalə. Nağıyeva

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Nailə. Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  aqrar elmlər doktoru