Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

SON MƏQALƏLƏR

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması

13321 ­ F. Fikrətzadə, V. Babayeva, Ə. Həsənzadə 42. Dekabr 2022 • UOT: 338.43, 631.15, 631.17

Xülasə Məqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatı innovasiyalarının rolu və əsas formaları, habelə aqrar sahədə innovasiya sistemlərinin formalaşması məsələlərinə baxılır, innovasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması istiqamətləri araşdırılır. İnnovasiyaların ...

Günəbaxan sektorunun dəyər zənciri üzrə inkişaf istiqamətləri

14808 ­ G. Bəşirova 40. Avqust 2022 • UOT: 338.435, 338.439, 633/664

Xülasə Günəbaxan sektoru ərzaq tələbatının ödənilməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malik olmaqla ölkəni bitki yağı və heyvan yemi olan jımıxla (şrotla) təmin edir. Hazırda dünya bazarının günəbaxan məhsulları ilə əsas təminatçısı olan iki ölkə - ...

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan dayanıqlı istifadə mexanizmləri

15096 ­ H. Xəlilov 40. Avqust 2022 • UOT: 338.433, 339.5

Xülasə Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan (KTT) dayanıqlı istifadənin təmin olunması bu sahədə adekvat mexanizmlərin formalaşdırılması ilə bağlıdır. Məqalədə qeyd edilən mexanizmlərə KTT-nin dayanıqlı istifadə probleminin həllinə qlobal səviyyədə yanaşmaların ümumi fonunda ...

Südlük maldarlıqda damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi

21318 ­ E. Lətifova 37. Sentyabr 2021 • UOT: 338.43, 636/637:338.23

Xülasə Heyvandarlıqda damazlıq işinin əsas vəzifəsi yüksək məhsuldar heyvanların yetişdirilməsi, mövcud cinslərin yaxşılaşdırılması, yeni və daha səmərəli cinslərin yaradılmasıdır. Bu zaman damazlıq cins heyvanlar sənaye üsulu ilə saxlanmaq üçün yüksək adaptasiya ...

Azərbaycan Respublikasında ərzaq və kənd təsərrüfatı siyasətinin MAFAP metodologiyasi ilə monitorinqi və qiymətləndirilməsi

20536 ­ P. Əliyev 36. Aprel 2021 • UOT: 338.23, 338.43

Xülasə Məqalə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) tərəfindən işlənib hazırlanmış MAFAP (The Monitoring and Analysing Food and Agricultural Policies) metodologiyasının əsas indikatoru olan Nominal Mühafizə Əmsalının (Nominal Rate of Protection, NRP) hesablanmasını və ...

Kənd təsərrüfatında dayanıqlı intensivləşdirmə: post-transformasiya reintensivləşdirmə şəraitində imkanlar

22345 ­ H. Xəlilov, F. Fikrətzadə 33. İyul 2020

Xülasə Müasir şəraitdə dayanıqlı intensivləşdirmə kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın dinamik yüksəldilməsinin ətraf mühitın qorunması tələblərinin gözlənilməsi və iqlim dəyişikliklərinə adaptasiyanın gücləndirilməsi ilə uzlaşdırılması amilinə çevrilir. Məqalədə ...