Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

SON MƏQALƏLƏR

Südlük maldarlıqda damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi

3776 ­ E. Lətifova 37. Sentyabr 2021 • UOT: 338.43, 636/637:338.23

Xülasə Heyvandarlıqda damazlıq işinin əsas vəzifəsi yüksək məhsuldar heyvanların yetişdirilməsi, mövcud cinslərin yaxşılaşdırılması, yeni və daha səmərəli cinslərin yaradılmasıdır. Bu zaman damazlıq cins heyvanlar sənaye üsulu ilə saxlanmaq üçün yüksək adaptasiya ...

Azərbaycan Respublikasında ərzaq və kənd təsərrüfatı siyasətinin MAFAP metodologiyasi ilə monitorinqi və qiymətləndirilməsi

4084 ­ P. Əliyev 36. Aprel 2021 • UOT: 338.23, 338.43

Xülasə Məqalə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) tərəfindən işlənib hazırlanmış MAFAP (The Monitoring and Analysing Food and Agricultural Policies) metodologiyasının əsas indikatoru olan Nominal Mühafizə Əmsalının (Nominal Rate of Protection, NRP) hesablanmasını və ...

Kənd təsərrüfatında dayanıqlı intensivləşdirmə: post-transformasiya reintensivləşdirmə şəraitində imkanlar

4912 ­ F. Fikrətzadə, H. Xəlilov 33. İyul 2020

Xülasə Müasir şəraitdə dayanıqlı intensivləşdirmə kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın dinamik yüksəldilməsinin ətraf mühitın qorunması tələblərinin gözlənilməsi və iqlim dəyişikliklərinə adaptasiyanın gücləndirilməsi ilə uzlaşdırılması amilinə çevrilir. Məqalədə ...

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları qiymətinin inflyasiyaya təsiri

4435 ­ N. Ramazanova 35. Yanvar 2021 • UOT: 338.43, 338.57, 339.54

Xülasə Ərzaq qiymətləri istehlak səbətində nisbətən yüksək çəkiyə malik olduğundan ərzaq qiymətlərindəki artım inflyasiya səviyyəsinin yüksəlməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Məqalədə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları qiymətinin inflyasiyaya təsiri araşdırılır. Bu ...

Azərbaycanın ev təsərrüfatlarında əhalinin hər nəfərinə düşən orta aylıq pul gəlirlərinin şəhər və kənd yerləri üzrə müqayisəli təhlili

4944 ­ T. Musayev, A. Hüseynzadə 35. Yanvar 2021 • UOT: 330.12, 330.59:311.14

Xülasə Ev təsərrüfatlarında əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlərin araşdırılması şəhər və kənd yerlərində əhalinin rifah halının təhlili və sosial bərabərsizliyin qiymətləndirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə ölkə üzrə, o cümlədən kənd və şəhər yerləri ...

Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının prioritet istiqamətləri

4633 ­ V. Babayeva 33. İyul 2020 • UOT: 338.43:338.2

Xülasə Məqalədə aqrar sahədə innovativ iqtisadi inkişafın istiqamətləri araşdırılmış, ölkədə innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün elmi araşdırma və təkmilləşdirmələrə göstərilən müxtəlif dəstəklər öyrənilmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycanda ...