Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Azərbaycan Respublikasında aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf prinsipləri baxımından tənzimlənməsi

Firdovsi Fikrətzadə Fikrət, i.ü.f.d.

firdovsi.fikratzade@atm.gov.az

Pərviz Əliyev Fuad

parviz.aliyev@atm.gov.az

4907 ­ ­ AZ ­ ­ 41. Oktyabr 2022 ­ ­­ ­ : dayanıqlılıq aqrar sahədə dayanıqlı inkişaf üç sütun konsepsiyası SAFA FSDN FTMMS Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri

Məqalədə ilkin olaraq dayanıqlılıq məsələsinə mövcud yanaşmalar təhlil olunmuş, aqrar sahədə dayanıqlı inkişaf prinsipləri və dayanıqlılığın üç komponentini (ekoloji, iqtisadi və sosial) özündə birləşdirən “Üç sütun konsepsiyası” ilə bağlı məlumat verilmiş, aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı ilə bağlı mövcud nəzəriyyələr təhlil edilmişdir. Bunlarla yanaşı, aqrar sahədə dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi ilə bağlı qlobal təşəbbüslər, beynəlxalq çağırışlar və perspektiv fəaliyyət istiqamətləri göstərilmişdir. Daha sonra aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının qiymətləndirilməsinə metodoloji yanaşmaların müqayisəli təhlili aparılmış, Azərbaycanda aqrar sahədə dayanıqlı inkişafın təsərrüfat səviyyəsində qiymətləndirilməsi baxımından uyğun metod (Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Sistemlərinin Dayanıqlılığının Qiymətləndirilməsi metodu, SAFA) müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda yuxarıdakı metoda alternativ olaraq Fermanın Dayanıqlılıq Məlumatları Şəbəkəsi (FSDN) metodologiyasından istifadə imkanları da araşdırılmışdır. Məqalədə, həmçinin Azərbaycan Respublikasında aqrar siyasətin dayanıqlı inkişaf prinsipləri baxımından qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Qiymətləndirmə həm ekoloji, həm iqtisadi, həm də sosial aspektləri əhatə etmişdir. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) nailolma baxımından fəaliyyəti nəzərdən keçirilmiş, ölkədə dayanıqlı inkişaf üzrə mövcud siyasət təhlil edilmiş və müvafiq ümumiləşdirmələr aparılmışdır. Məqalənin sonunda əldə edilmiş nəticələr təqdim olunmuş, ölkədə aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının və aqrar siyasətin dayanıqlılığının təmin edilməsi baxımından təkmilləşdirilməsi ilə bağlı konkret təkliflər irəli sürülmüşdür.

DİGƏR YAZILARI

 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiyaların effektivliyinin qiymətləndirilməsi

Xülasə Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin verilməsi, o cümlədən bu sahənin subsidiyalaşdırılması praktikası hazırda qlobal kənd təsərrüfatı ...

İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə kənd təsərrüfatı sahəsinin bərpası istiqamətləri və istehsal göstəricilərinin proqnozlaşdırılması

Xülasə İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı hazırda qarşımızda duran əsas vəzifələrdəndir. Bu məqalədə münaqişələrin / ...

Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ixracının dövlət tənzimləməsinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi

Məqalədə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və ərzaq (KTƏ) məhsullarının ixrac potensialının gücləndirilməsi üzrə dövlət siyasətinə baxılmış, bu sahədə əsas ...

Kənd təsərrüfatında dayanıqlı intensivləşdirmə: post-transformasiya reintensivləşdirmə şəraitində imkanlar

Xülasə Müasir şəraitdə dayanıqlı intensivləşdirmə kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın dinamik yüksəldilməsinin ətraf mühitın qorunması tələblərinin gözlənilməsi və ...

Azərbaycan Respublikasında ərzaq və kənd təsərrüfatı siyasətinin MAFAP metodologiyasi ilə monitorinqi və qiymətləndirilməsi

Xülasə Məqalə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) tərəfindən işlənib hazırlanmış MAFAP (The Monitoring and Analysing Food and Agricultural Policies) ...

Kənd təsərrüfatında ri̇skləri̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ni̇n metodoloji̇ əsaslari

Kənd təsərrüfatında risklərin idarə edilməsi sisteminin formalaşdırılması onun metodoloji əsaslarının daha dəqiq öyrənilməsini tələb edir. Bununla əlaqədar məqalədə kənd ...

Azərbaycan Respublikasında suvarma suyu üzrə tənzimləmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Məqalədə kənd təsərrüfatı sahəsində suvarma suyundan istifadə ilə bağlı tənzimləmə sistemlərinin formalaşması, təkamülü və müasir vəziyyəti ilə bağlı dünya ...

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması

Xülasə Məqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatı innovasiyalarının rolu və əsas formaları, habelə aqrar sahədə innovasiya sistemlərinin formalaşması məsələlərinə ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Turac. Musayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun doktorantı

   

Cover
Səbuhi. Eldarov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Vahid. Əmrahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Qalib. Şərifov

“Aqrar tədarük və təchizat” ASC-nin Keyfiyyətin idarəedilməsi şöbəsinin müdiri, ADAU-da ISO 21001:2018 standartının tətbiqi üzrə İşçi Qrupunun üzvü

  i.ü.f.d.  

Cover
Şamil. Rəcəbov

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Vüsalə. Babayeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

  i.ü.f.d.  

Cover
Aygün. Hüseynova

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Nailə. Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  aqrar elmlər doktoru