Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 31 (01-2020)

 

CAMERA:        

 

 

MÜNDƏRİCAT
 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. 0
 7. 0
 8. 52
 9. 66
 10. 77
 11. 101
 12. 122
 13. 133

 

Bu saydakı məqalələr

Qloballaşma şəraitində regional inkişafın paradiqması

21 Fevral 2022 ­ 16096 V. Rüstəmov • UOT: 332.14

Məqalədə regional1 inkişafın paradiqmasının qloballaşma şəraitinə uyğunlaşdırılmasının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə aparılan tədqiqatın nəticələri əks olunmuşdur. Tədqiqatın metodologiyası sistemli təhlil yanaşmasına əsaslanır. Tədqiqat göstərir ...

Qi̇da sənayesi̇ sahələri̇ni̇n i̇nki̇şaf pri̇ori̇tetləri̇

21 Fevral 2022 ­ 17132 T. Qorçiyeva, V. Abbasov • UOT: 63. 33.

Məqalədə qida sənayesinin inkişafının sahəvi, regional, istehsal-texnoloji, sosial-iqtisadi və millistrateji aspektləri nəzərdən keçirilir. Qida sənayesinin ərzaq və qida təhlükəsizliyində yeri və rolu dəyərləndirilərək biznes və sahibkarlıq mühitinin inkişafına, məşğulluğun ...

Kənd təsərrüfatında su ehti̇yatlarından i̇sti̇fadəni̇n aktual problemləri̇ və səmərəli̇li̇yi̇ məsələləri̇

21 Fevral 2022 ­ 16946 M. Rzayev • UOT: 631.587. 631.6.02. 631.95. 338.054.

Azərbaycan Respublikasında su ehtiyatlarının məhdudluğu və iqlim dəyişmələri fonunda azalması tendensiyasının güclənməsi onun kənd təsərrüfatında səmərəli istifadəsini zəruri edir. Suvarmalar zamanı istehlak olunan su ehtiyatlarına qənaət edilməsi üzrə tədbirlər mövcud ...

Kənd təsərrüfatında ri̇skləri̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ni̇n metodoloji̇ əsaslari

21 Fevral 2022 ­ 16205 F. Fikrətzadə, Q. Şərifov • UOT: 332.05

Kənd təsərrüfatında risklərin idarə edilməsi sisteminin formalaşdırılması onun metodoloji əsaslarının daha dəqiq öyrənilməsini tələb edir. Bununla əlaqədar məqalədə kənd təsərrüfatında mövcud olan risklərin təsnifatı nəzərdən keçirilir, istehsal risklərinə olan ...

Azərbaycanın taxıl və taxıl məhsulları bazarının marketinq tədqiqi

18 Fevral 2022 ­ 15538 İ. Xeyirxəbərov • UOT: 63. 33. 65.01

Məqalədə taxıl və taxıl məhsulları bazarının marketinq tədqiqi aparılmışdır. Taxıl və taxıl məhsulları üzrə xarici bazarlardan asılılıq və ölkədə ərzaqlıq buğdanın keyfiyyətinin aşağı olması marketinq problemi kimi müəyyənləşdirilmişdir. Taxıl və taxıl məhsulları ...

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan səmərəli istifadə mexanizmləri

17 Fevral 2022 ­ 16620 A. Vəliyev • UOT: 63. 504.062. 631.16

Məqalədə kənd təsərrüfatına yararlı əsas tip və yarımtip torpaqların kənd təsərrüfatı sahələri üzrə istifadə səviyyəsi müəyyən edilmiş, bu istiqamətdə konkret olaraq Cəlilabad və Masallı rayonlarının timsalında aparılan tədqiqatların nəticələri, kənd ...