Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 32 (04-2020)

 

CAMERA:        

 

 

MÜNDƏRİCAT
 1. 6
 2. 16
 3. 28
 4. 36
 5. 44
 6. 53
 7. 67
 8. 90
 9. 96
 10. 107
 11. 119
 12. 130
 13. 137

 

Bu saydakı məqalələr

Orqanik kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və satış bazarları

14 Aprel 2020 ­ 17308 A. Abbasov • UOT: 330. 338. 631.9

Məqalədə orqanik kənd təsərrüfatının inkişafının xarakterik xüsusiyyətlərindən, orqanik kənd təsərrüfatının ekoloji, sosial və iqtisadi üstünlüklərindən bəhs edilir. Eyni zamanda orqanik kənd təsərrüfatının formalaşdırılmasının elmi-nəzəri aspektləri, ...

Aqrar sferada istehsal potensialından istifadə səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

14 Aprel 2020 ­ 17381 V. Əmrahov • UOT: 338.43

Məqalədə aqrar sferanın mövcud istehsal resurslarından istifadənin səmərəliliyi çoxşaxəli korrelyasiya və reqressiya təhlili əsasında araşdırılır. Müəllif tərəfindən qurulmuş müvafiq modeldən istifadə edilməklə kənd təsərrüfatında ümumi məhsul istehsalında ...

Aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılması sistemində struktur dəyişikliklər

14 Aprel 2020 ­ 17177 A. Şükürova • UOT: 330. 339.1:339.3

Məqalədə aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılmasının təşkili, bölgü kanallarının seçilməsi, onların quruluşu və reallaşdırma prosesinə təsir edən amillərə baxılmış, həmçinin struktur dəyişikliklər təhlil edilmişdir. Bununla yanaşı, məqalədə aqrar məhsulların ...

Yeyinti məhsulları istehsalı sahəsində innovasiya fəallığının qiymətləndirilməsi

14 Aprel 2020 ­ 16900 Ü. Rəsulova • UOT: 33.05, 338.36, 338.45

İnnovasiya istehsal, marketinq və me­necment sistemində dərin dəyişikliklər yaradaraq iqtisadiyyatın yeni key­fiyyət sə­viy­­yə­sinə keçməsinə, ölkənin istehsal imkanlarının və adambaşına gəlir­lərin artmasına səbəb olur, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin ...

Yay otlaqlarının dayanıqlı istifadə edilməsi üçün monitorinq və xəritələşdirilmə

14 Aprel 2020 ­ 17496 Ə. Yaşar, İ. Talibov, B. Nuriyev • UOT: 528.8.04

Məsafədən zondlama otlaqların deqradasiyasının monitorinqi və xəritələşdirilməsi prosesində bizim imkanlarımızı artırmaq potensialına malikdir. Məqalədə məsafədən zondlama məlumatları əsasında otlaqların hazırki vəziyyəti araşdırılmış və xəritələşdirilmişdir. Həmçinin ...

Bazar münasibətləri şəraitində kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasının inkişaf mexanizmi

14 Aprel 2020 ­ 17496 S. Məhərrəmova • UOT: 330. 338. 32

Məqalədə kənd təsərrüfatının və onun maddi-texniki bazasının inkişafının müasir vəziyyəti öyrənilmişdir. Bu sahədə müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarının maddi-texniki resursların əldə edilməsi zamanı qarşılaşdıqları çətinliklərə nəzər salınmış ...