Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 33 (07-2020)

 

CAMERA:        

 

 

MÜNDƏRİCAT
 1. 7
 2. 27
 3. 27
 4. 41
 5. 41
 6. 50
 7. 60
 8. 71
 9. 80
 10. 88
 11. 100
 12. 111
 13. 128
 14. 136

 

Bu saydakı məqalələr

Logistika təminatının yaxşılaşdırılması imkanları: ölkələrarası müqayisə konteksində baxış

15 Mart 2022 ­ 17050 S. Məhərrəmov • UOT: 338.47, 339.5:339.9

Yeni elmi-praktiki istiqamət hesab edilən logistik təminata marağın artması bir tərəfdən iqtisadiyyatın bazaryönümlü inkişaf etdirilməsinə olan tələbatdan irəli gəlirsə, digər tərəfdən məhsul istehsalına çəkilən məsrəflərin getdikcə artması, ehtiyatların idarə edilməsi ...

Aqrar sahədə informasiya və məsləhət xidmətlərinin inkişafında xarici və yerli təcrübə

15 Mart 2022 ­ 16330 H. Namazova • UOT: 338.43, 338.46

Məqalədə aqrar sahənin subyektlərinə informasiya və məsləhət xidmətləri göstərilməsinin xarici və yerli təcrübəsi araşdırılır. İnformasiya-məsləhət xidməti anlayışının tərifi verilir və aqrar sektorun innovativ inkişafı şəraitində bu sahədə fəaliyyətin əsas istiqamətləri ...

Ərzaq təhlükəsizliyinin milli təhlükəsizlik sistemində yeri

15 Mart 2022 ­ 17778 E. Əkbərov • UOT: 330. 338.43

 Məqalədə Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin milli təhlükəsizliyin tərkib hissəsi kimi ölkə əhalisinin zəruri həcmdə və keyfiyyətdə ərzaq məhsulları ilə təminatındakı rolu, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsini şərtləndirən amillər haqqında məlumat ...

Ağıllı kənd təsərrüfatı və innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri

15 Mart 2022 ­ 16390 M. Rzayev • UOT: 338.2, 338.43

Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasında torpaq və su ehtiyatlarının məhdud olması və davam edən iqlim dəyişikliyi şəraitində kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin artırılması zərurəti kontekstində ağıllı əkinçilik texnologiyalarının mövcud vəziyyəti və inkişaf ...

Azərbaycanda əmtəələr üzrə törəmə maliyyə alətləri bazarının təşkilinin fundamental əsasları

15 Mart 2022 ­ 16684 V. Namazov • UOT: 336.761.6, 336.764/768, 339.172

Tədqiqatın əsas məqsədi qiymət aşkarlığının yaxşılaşdırılması, kiçik sahibkarların bazarlarla əlaqələndirilməsi, əməliyyat xərclərinin azaldılması, habelə alternativ maliyyələşmə alətlərinin yaradılması və bazarın institutlaşması kimi mühüm makro-iqtisadi ...

Aqrar sektorda özünüməşğulluğun formalaşması və inkişafı üzrə xarici təcrübənin qiymətləndirilməsi

15 Mart 2022 ­ 15215 Ə. Quliyev • UOT: 331.526, 339.9

Məqalədə özünüməşğulluğun formalaşması və inkişafı üzrə, o cümlədən aqrar sektorda əldə edilmiş xarici təcrübə təhlil edilmişdir. İnkişafetmiş ölkələrin, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (İƏİT) üzv ölkələrin təcrübəsi ...