Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 34 (10-2020)

 

CAMERA:        

 

 

MÜNDƏRİCAT
 1. 17
 2. 23
 3. 38
 4. 45
 5. 52
 6. 58
 7. 64
 8. 82
 9. 88
 10. 93
 11. 98
 12. 98
 13. 104
 14. 108
 15. 114
 16. 122
 17. 126
 18. 132
 19. 136
 20. 141
 21. 150
 22. 158
 23. 163
 24. 170
 25. 174
 26. 178
 27. 186
 28. 192
 29. 198
 30. 202
 31. 206

 

Bu saydakı məqalələr

Lerik rayonunda çayçılığın inkişaf perspektivləri

10 Mart 2022 ­ 14411 F. Quliyev • UOT: 338.43, 633/635

Məqalədə Azərbaycanın rütubətli subtropik bölgəsi olan Lənkəran-Astara bölgəsində çay bitkisinin becərilməsi üçün 21 min hektarı yararlı torpaq sahəsinin olması haqda məlumatlar verilir. Həmin ərazinin sarı podzollu torpaqlarının 16000 hektarı çayayararlı ...

Rəqəmsal transformasiya vasitəsi ilə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafının sürətləndirilməsi

09 Mart 2022 ­ 15658 R. Huseyn, R. Hüseynov, A. Müseyibov • UOT: 338.33, 338.364:338.43

Azərbaycanın qeyri-neft ixracı potensialının mövcud səviyyədən dəfələrlə çox olduğu elmi araşdırmalarla təsdiqlənmişdir. Bunun üçün də Azərbaycan hökuməti ixrac əsaslanan iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün qeyri-neft ixracatını artırmağı ...

Tərəvəz noxudu bitkisində orqanların yaranmasına və məhsuldarlığa torpaq quraqlığının təsiri

09 Mart 2022 ­ 14730 Ə. Əsgərov, F. Ağayev, M. Yusifov • UOT: 631.65, 631.581.111.

Məqalədə tərəvəz noxudu bitkisində vegetativ və generativ orqanların (çiçək, paxla və dənin) əmələ gəlməsinə, eləcə də məhsuldarlığa torpaq quraqlığının təsiri nəticələri əks etdirilmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdi ki, torpaq quraqlığı ...

GOSSYPIUM H. növündən olan introduksiya okunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarının tədqiqi

09 Mart 2022 ­ 14672 R. Məmmədrzayeva, S. Eldarov, E. Xəlilov, F. Kərimov • UOT: 631.21.51. 659.632.11

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyinin inkişafını məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri də torpaqların şoranlaşmasıdır. Respublikamızda 100 min hektardan çox sahədə pambıq bitkisi əkilir ki, bu əkin sahələrinin 35-40%-i orta və şiddətli dərəcədə şoranlaşmaya məruz qalmışdır. ...

Qlobal iqlim dəyişkənliklərinin təsirindən asılı olaraq Şəmkir dayaq məntəqəsində kartof sortlarının illər üzrə məhsuldarlığı

05 Mart 2022 ­ 13818 İ. Həsənov, M. Nəsibova, H. Nəsibov • UOT: 631.21.51. 659. 632.11

Müsabiqəli sınaq pitomnikində 5 il ərzində ən məhsuldar nümunələr orta hesabla 601 (mürəkkəb hibrid) – 142,0 sent/ha, 600 – 139,42 sent/ha, Zanra sortunun klonu 131,7 sent/ha, Tatyanka sortunun klonu - 128,67 sent/ha olmuşdur. 

Kür-Araz ovalığının işğaldan azad olunmuş ərazilərinin fitosenozları

04 Mart 2022 ­ 14642 A. Hüseynova, Ş. Əfəndiyeva • УДК: 58.009, 58.02

Tədqiqat Kür-Araz ovalığının yarımsəhra fitosenozlarının botaniki və ekoloji analizinə həsr edilmişdir. Azərbaycan ərazilərinin 20%-nin Ermənistan tərəfindən işğalı biomüxtəlifliyin pozulmasına gətirib çixartdı. Alimlərin elmi baxışlarına görə və əvvəlki tədqiqatlara ...