Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 37 (09-2021)


 

Bu saydakı məqalələr

Aqrar sahədə istehsal məqsədlərinin həyata keçirilməsinin monitorinqi

19 Sentyabr 2021 ­ 12134 N. Hacıyeva • UOT: 338.43, 338.432, 631.1

XülasəMəqalədə aqrar sahədə istehsal məqsədlərinin həyata keçirilməsinin monitorinqi məsələlərinə baxılır, həmin istiqamətdə monitorinqin aparılmasına olan tələblər təhlil edilir. Azərbaycanın aqrar sahəsində monitorinqin prinsipləri, mərhələləri və obyektləri göstərilir. ...

Aqrar sahədə innovativ idarəetmə: effektiv strateji planlaşdırma yanaşması

18 Sentyabr 2021 ­ 11128 Z. Abbasova • UOT: 338.244, 338.43, 631.1

XülasəKənd təsərrüfatı sektorunun inkişafı, kənd yerlərində yoxsulluğun azaldılması, ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq və dayanıqlı iqtisadi inkişafa dəstək vermək vacib strateji məqsədlərin sırasında yer alır. Davamlı iqtisadi artım sosial-iqtisadi inkişafın ilkin ...

Südlük maldarlıqda damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi

17 Sentyabr 2021 ­ 15666 E. Lətifova • UOT: 338.43, 636/637:338.23

Xülasə Heyvandarlıqda damazlıq işinin əsas vəzifəsi yüksək məhsuldar heyvanların yetişdirilməsi, mövcud cinslərin yaxşılaşdırılması, yeni və daha səmərəli cinslərin yaradılmasıdır. Bu zaman damazlıq cins heyvanlar sənaye üsulu ilə saxlanmaq üçün yüksək ...

Rəqəmsal aqrar iqtisadiyyatın inkişafında dövlət - özəl bölmə tərəfdaşlığı

16 Sentyabr 2021 ­ 11298 R. Balayev • UOT: 004.9, 334.021

Tədqiqatın məqsədi rəqəmsal aqrar iqtisadiyyatın inkişafında dövlət – özəl bölmə tərəfdaşlığı (DÖBT) amilinin yerinin və rolunun müəyyən edilməsidir. Tədqiqat işi müşahidə, elmi abstraksiya, sistemli təhlil, müqayisə və məntiqi ümumiləşdirmə ...

Aqrar sahənin inkişafında rəqəmsallaşdırmanın yeri və rolu

15 Sentyabr 2021 ­ 12167 Z. Əsədov • UOT: 004.9, 334.48

Məqalədə rəqəmsallaşmanın iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, aqrar sektorda da tətbiqinin vacibliyi göstərilmişdir. Eləcə də ənənəvi kənd təsərrüfatı istehsalı ilə innovativ istehsal arasında müqayisələr aparılmış, onların səmərəliliyi təhlil edilmişdir. ...