Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 38 (11-2021)


 

Bu saydakı məqalələr

Aqrar sığorta münasibətlərinin inkişafı və sığorta şirkətlərinin fəallığının artırılması

01 Dekabr 2021 ­ 13714 H. Ağayev • UOT: 368.01:368.1:368.07

XülasəMəqalədə Azərbaycanda aqrar sahədə sığortanın rolu təhlil edilmiş, dövlət dəstəyi ilə sığorta mexanizminin tətbiqi və onun sığorta şirkətlərinin bazar fəallığına təsiri məsələlərinə baxılmışdır. Ölkədə mövcud sığorta şirkətləri və ...

Kənd yerlərində əhali məşğulluğunun səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri

01 Dekabr 2021 ­ 14528 S. Mustafayev • UOT: 338.43, 338.435

XülasəAzərbaycanda əhalinin 47,2 faizi kənd yerlərində yaşayır və kənddə yaşayanların 33-35 faizi əmək qabiliyyətlidir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkəmizdə artan əmək qabiliyyətli işçi qüvvəsinin məşğulluğunun təmin olunması, əməyin gəlirlilik ...

Azərbaycanda təbii-kənd təsərrüfatı rayonlaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi

01 Noyabr 2020 ­ 14941 A. Vəliyev • UOT: 63, 502, 911.2, 912

XülasəTədqiqatın məqsədi ekoloji mühitdə baş verən dəyişikliklərin iqtisadiyyatın önəmli sahəsi kimi kənd təsərrüfatına təsirini dəyərləndirmək üçün “iqlim-torpaq-bitki” modeli əsasında ölkənin təbiikənd təsərrüfatı rayonlaşdırılmasının müasir tələblər baxımından ...

Aqrar-sənaye sahəsində innovasiya proseslərinə əsaslanan dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi istiqamətləri

01 Noyabr 2020 ­ 17100 F. Hüseynov, T. Hüseynov • UDC: 338.22.01, 338.43

XülasəMəqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatının digər sektorlarla rəqabət apara bilməsi üçün bu sahədə innovasiya prosesləri əsasında dayanıqlı inkişafı təmin edən əsas amillər araşdırılır. İnnovasiya məhsullarda (mallarda və ya xidmətlərdə), proseslərdə, marketinqdə və ...

Ölkəni̇n ərzaq təhlükəsi̇zli̇yi̇ni̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ meyarları

01 Noyabr 2020 ­ 14580 Y. Abbasova, R. Qəmbərova, R. Mustafayeva • UOT: 330.163, 338.432

XülasəCəmiyyətin inkişafının hazırki mərhələsində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi getdikcə daha da vacib hala gəlir və qlobal xarakterli əsas problemlərdən birinə çevrilir. Bu problemin həlli hər bir ölkədə sabitlik və firavanlıq mühiti yaratmaq üçün vacib şərtdir. Ölkənin ...

Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi istiqamətləri

01 Noyabr 2020 ­ 14561 Ş. Yusufova • UOT: 338.246, 338.435

XülasəÖlkə əhalisinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində, milli ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində və sənaye sahələrinin xammalla təminatında kənd təsərrüfatının rolu danılmazdır. Kənd təsərrüfatında sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsi ərzaq bolluğu ...