Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 39 (02-2022)


 

Bu saydakı məqalələr

Kənd təsərrüfatında çoxfunksiyalılığın struktur xüsusiyyətləri

13 May 2022 ­ 13796 A. Səfərov • UOT: 338.432, 338.436

Məqalədə kənd təsərrüfatı istehsalının çoxfunksiyalı xarakterinin nəzəri əsasları araşdırılır. Kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalı sisteminin emergent effekti (çoxfunksiyalı sistemdə onun qarşılıqlı fəaliyyət göstərən elementləri tərəfindən yaradılan, ...

Efiopiyada kənd təsərrüfatı ilə emal sektoru arasında qarşılıqlı əlaqənin qiymətləndirilməsi

13 May 2022 ­ 13995 A. Mehari • UOT: 338.432, 338.439

Tədqiqatın məqsədi Efiopiyada kənd təsərrüfatı ilə emal sektoru arasında qarşılıqlı əlaqənin qiymətləndirilməsi və bu əlaqəni əngəlləyən problemlərin müəyyənləşdirilməsidir. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, kənd təsərrüfatının digər sahələrdə iş ...

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində aqrar əsaslı klasterlərin rolu

07 May 2022 ­ 14810 X. Quluyeva • UOT: 334.75, 338. 436, 338.439

Məqalə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində kənd təsərrüfatı klasterlərinin rolunun araşdırılmasına həsr edilmişdir. Müəllif ərzaq təhlükəsizliyinin artırılmasının təsirli vasitələr axtarmağı tələb etdiyini və belə vasitələrdən birinin də aqrar əsaslı ...

Aqrar sahədə sahibkarlıq və biznes fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyətləri

07 May 2022 ­ 15035 R. Əsgərov • UOT: 338.43, 631.15

Aqrar sahədə biznes və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilk növbədə rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı və ərzaq məsullarının istehsalının həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yaradır. Bu sahədə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ilk növbədə aqrar ...

Camışçılıqda damazlıq işinin təkmilləşdirilməsi

05 May 2022 ­ 15267 E. Lətifova • UOT: 338.43, 636/637:338.23

Camışçılıq heyvandarlıq sahəsinin ən önəmli sahələrindən biridir. Bəzi ölkələrdə, əsasən də şərq və cənub-şərq regionunda qoşqu vasitəsi kimi istifadə edilən camışlar Amerika, Avropa və Şərqi Avropa ölkələrində yüksəkkeyfiyyətli, sağlam süd və ət ...

Otlaqlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması

05 May 2022 ­ 15498 S. Seyfəddinov • УДК: 633.2.031, 633.2.033

Məqalədə otlaqlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasının vəziyyəti və əsas istiqamətləri araşdırılır. Göstərilir ki, otarmaq hüququnun verilməsi nəzəri cəhətdən heyvanların sayına əsaslanır, lakin icazə verilən otlaq normalarına riayət olunmasına nəzarət ...