Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 40 (08-2022)


 

Bu saydakı məqalələr

Müasir şəraitdə baramaçılığın inkişaf meyilləri

24 Avqust 2022 ­ 12378 G. Səlimova, A. Səlimova • UOT: 338.43, 338.43.02, 338.436.3

Məqalədə baramaçılığın müasir inkişaf meyilləri, barama istehsalı və emalı sahəsində dövlət dəstəyinin həyata keçirilməsi üzrə ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi təhlil olunur. Eyni zamanda ölkəmizdə də baramaçılığın və ipəkçiliyin ...

Günəbaxan sektorunun dəyər zənciri üzrə inkişaf istiqamətləri

24 Avqust 2022 ­ 16831 G. Bəşirova • UOT: 338.435, 338.439, 633/664

Xülasə Günəbaxan sektoru ərzaq tələbatının ödənilməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malik olmaqla ölkəni bitki yağı və heyvan yemi olan jımıxla (şrotla) təmin edir. Hazırda dünya bazarının günəbaxan məhsulları ilə əsas təminatçısı olan iki ...

Qida təhlükəsizliyi tələblərinin pozulmasının iqtisadi təsirlərinin qiymətləndirilməsi

23 Avqust 2022 ­ 12572 C. Bəbirova • UOT: 338.43, 339.543

Məqalə qida təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması ilə əlaqədar yaranan iqtisadi itkilərin hesablanması məsələlərinə həsr olunmuşdur. İşdə qida təhlükəsizliyi tələblərinin pozulmasının mahiyyəti, bununla əlaqədar yaranmış iqtisadi itkilərin növləri və miqyasının ...

Subtropik bitkiçilik məhsulları istehsalının innovativ texnologiyalar əsasında genişləndirilməsi istiqamətləri

23 Avqust 2022 ­ 12703 N. Qasımova • UOT: 338.43; 332.146

Məqalədə Azərbaycanda subtropik bitkiçiliyin müasir vəziyyəti təhlili olunur, bu sahədə baş verən irəliləyişlər qeyd olunur. Eyni zamanda subtropik bitkilərin əsas növlərinin istehsalının və ixracının daha da genişləndirilməsi məsələlərinin həllində innovativ texnologiyaların ...

İnnovasiyalı inkişafın investisiya təminatı: aqrar-sənaye sahələrinin xüsusiyyətləri

23 Avqust 2022 ­ 12068 F. İbrahimov • UOT: 338.43, 338.434

İnnovasiyalı inkişafın investisiya təminatı iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin rəqabət qabiliyyətini şərtləndirən əsas amillərdəndir. Aqrar-sənaye sahələrində bu təminat sisteminin həlledici rolu ərzaq təhlükəsizliyi aspektində özünü daha aşkar göstərir. Məqalədə ...

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan dayanıqlı istifadə mexanizmləri

23 Avqust 2022 ­ 17013 H. Xəlilov • UOT: 338.433, 339.5

Xülasə Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan (KTT) dayanıqlı istifadənin təmin olunması bu sahədə adekvat mexanizmlərin formalaşdırılması ilə bağlıdır. Məqalədə qeyd edilən mexanizmlərə KTT-nin dayanıqlı istifadə probleminin həllinə qlobal səviyyədə yanaşmaların ümumi ...