Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 41 (10-2022)


 

Bu saydakı məqalələr

Kənd təsərrüfatının maliyyə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətləri

08 Oktyabr 2022 ­ 12227 M. Tükanov • UOT: 336.02:336.6, 338.43

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi bu sahənin fəaliyyətinin maliyyə təminatının gücləndirilməsi ilə sıx bağlıdır. Məqalədə aqrar sahənin maliyyə təminatının əsas mənbələri göstərilir, habelə maliyyə təminatının yaxşılaşdırılması məsələlərinə ...

ISO 21001:2018 standartının Azərbaycan Respublikasında tətbiqi təcrübəsi: əsas həllər və yanaşmalar

08 Oktyabr 2022 ­ 11885 Q. Şərifov • UOT: 332.24

Müasir şəraitdə təhsil sahəsində ən aktual problem onun keyfiyyətinin yüksəldilməsidir. Ali təhsilin keyfiyyətinə olan tələblərin gücləndirilməsi səmərəli idarəetmə sisteminin yaradılması, həyata keçirilməsi və saxlanılması zərurətini doğurmuşdur. Təhsil xidməti ...

Aqrar-sənaye sahələrində süni intellektin tətbiq dairəsinin genişləndirilməsinin konseptual məsələləri

08 Oktyabr 2022 ­ 11684 R. Balayev, F. İbrahimov, U. Ağakişiyeva • UOT: 004.9, 338.438, 338. 439

Məqalədə süni intellekt texnologiyalarının tətbiqinin konseptual məsələlərinə baxılmış, aqrarsənaye sahələrində süni intellektin (Sİ) tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi imkanları araşdırılmış, inkişafın əsas vektorlarına və perspektivlərə münasibət bildirilmişdir. Eləcə ...

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələləri

08 Oktyabr 2022 ­ 12372 T. Səfərli • UOT: 338.439, 338.439.053 338.439.6

Ərzaq insanların sağlamlığının və fəal həyat tərzinin əsasını təşkil edir ki, bu da müvafiq yönümdə bütün zəruri imkanların birləşdirilməsini tələb edir. Müasir ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyası əhalinin ərzaq məhsulları ilə uzunmüddətli və etibarlı ...

Aqrar sahədə rəqabətqabiliyətlilik: dayanıqlı inkişaf kontekstində nəzəri yanaşmaların təhlili

07 Oktyabr 2022 ­ 11673 N. Hacıyev • UOT: 338. 43.01, 338.432

Məqalədə bəzi alimlərin və tədqiqatçıların əsərlərinə müraciət olunaraq aqrar sahədə rəqabətqabiliyyətliliyə dayanıqlı inkişaf kontekstində nəzəri yanaşmaların təhlili aparılmışdır. Təhlil aparılan zaman ümumən aqrar iqtisadiyyatın və eyni zamanda onun ayrı-ayrı ...

Taxıl bazarının tənzimlənməsi sahəsində beynəlxalq təcrübə

07 Oktyabr 2022 ­ 11446 C. Allahverdiyeva • UOT: 338.43, 339.5

Məqalədə taxıl bazarında hazırda formalaşmış vəziyyətə baxılmış, bu bazarın tənzimlənməsi sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsi təhlil edilmişdir. Göstərilmişdir ki, taxıl istehsalı ilə məşğul olan əsas ölkələr ərzaq təhlükəsizliklərini riskə atmamaq ...