Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 42 (12-2022)


 

Bu saydakı məqalələr

Aqrar emal sənayesinin perspektiv inkişaf amillərinin dəyərləndirilməsi

09 Yanvar 2023 ­ 10068 Y. Abayev • UOT: 338.43, 338.45:663/664

Məqalədə aqrar emal sənayesi müəssisələrinin inkişaf perspektivlərini şərtləndirən amillər xarakterizə olunmuş və həmin perspektivlərə müəllif münasibəti bildirilmişdir. Aqrar emal məhsullarının bazar konyunkturu və bazarın genişlənməsi perspektivlərini müəyyən edən ...

Müstəqillik illərində Azərbaycanda kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların istifadəsində struktur transformasiyalarının statistik təhlili

09 Yanvar 2023 ­ 9994 R. Quliyev, T. Mustafayeva • UOT: 332.36, 338.43

Məqalədə müstəqillik illərində Azərbaycanın kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarında istifadədə baş verən dəyişikliklər təhlil olunur. Əkin yerlərinin istifadəsində struktur transformasiyalarına xüsusi diqqət yetirilir, Sovet dövrü ilə müqayisə və son 15-16 il ...

Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının davamlı inkişafının maliyyələşməsi mexanizmləri

09 Yanvar 2023 ­ 10101 T. Məmmədzadə • UOT: 338.43, 336.02, 336.6

Məqalədə kənd təsərrüfatının daxili və xarici maliyyələşmə mənbələrindən, onların növlərindən bəhs olunur. İnvestisiya, subsidiya, kredit resursları kimi maliyyə mənbələrinin üstün və çatışmayan cəhətləri göstərilir, onların kənd təsərrüfatının ...

Aqrotexniki xidmətlərin və icarə haqqının texnikanın iş saatına görə dəyərləndirilməsi

09 Yanvar 2023 ­ 9709 İ. İsmayılov • UOT: 631.173

Məqalədə texnika ilə fermer təsərrüfatlarına göstərilən aqrotexniki xidmətlərə görə icarə haqqının iş vahidinə və texnikanın iş saatına görə hesablanması araşdırılmışdır. İcarə haqqının iş vahidinə görə ödənilməsi zamanı işin icrasında texniki, texnoloji, ...

Kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə vergitutmanın xüsusiyyətləri

09 Yanvar 2023 ­ 10231 R. Əhmədov • UOT: 332.38, 336.226.2

Qeyri-neft sektorunun prioritet sahəsi hesab edilən kənd təsərrüfatının inkişafı, məhsul istehsalının və satışının stimullaşdırılması, habelə    ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Azərbaycan dövlətinin sosial-iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edir. ...

Aqrar sahənin inkişafında sahibkarlıq ekosisteminin rolu

09 Yanvar 2023 ­ 10375 V. Abbasov, C. Qocamanov • UOT: 338.43, 63.33

Məqalədə kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafı məsələlərinə baxılmış, bu istiqamətdə aqrar sahədə sahibkarlıq ekosisteminin rolu və formalaşması xüsusiyyətləri açıqlanmışdır. Eyni zamanda sahibkarlıq ekosisteminin mahiyyəti və roluna dair ayrı-ayrı ...