Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

MƏQALƏLƏR

 

Aqrar emal sənayesinin perspektiv inkişaf amillərinin dəyərləndirilməsi

42. Dekabr 2022 ­ 5817 Y. Abayev • UOT: 338.43, 338.45:663/664

Məqalədə aqrar emal sənayesi müəssisələrinin inkişaf perspektivlərini şərtləndirən amillər xarakterizə olunmuş və həmin perspektivlərə müəllif münasibəti bildirilmişdir. Aqrar emal məhsullarının bazar konyunkturu və bazarın genişlənməsi perspektivlərini müəyyən edən ...

Aqrotexniki xidmətlərin və icarə haqqının texnikanın iş saatına görə dəyərləndirilməsi

42. Dekabr 2022 ­ 5442 İ. İsmayılov • UOT: 631.173

Məqalədə texnika ilə fermer təsərrüfatlarına göstərilən aqrotexniki xidmətlərə görə icarə haqqının iş vahidinə və texnikanın iş saatına görə hesablanması araşdırılmışdır. İcarə haqqının iş vahidinə görə ödənilməsi zamanı işin icrasında texniki, texnoloji, ...

Kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə vergitutmanın xüsusiyyətləri

42. Dekabr 2022 ­ 5824 R. Əhmədov • UOT: 332.38, 336.226.2

Qeyri-neft sektorunun prioritet sahəsi hesab edilən kənd təsərrüfatının inkişafı, məhsul istehsalının və satışının stimullaşdırılması, habelə    ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Azərbaycan dövlətinin sosial-iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edir. ...

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması

42. Dekabr 2022 ­ 8407 V. Babayeva, F. Fikrətzadə, Ə. Həsənzadə • UOT: 338.43, 631.15, 631.17

Xülasə Məqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatı innovasiyalarının rolu və əsas formaları, habelə aqrar sahədə innovasiya sistemlərinin formalaşması məsələlərinə baxılır, innovasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması istiqamətləri araşdırılır. İnnovasiyaların ...

Kənd təsərrüfatının maliyyə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətləri

41. Oktyabr 2022 ­ 7939 M. Tükanov • UOT: 336.02:336.6, 338.43

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi bu sahənin fəaliyyətinin maliyyə təminatının gücləndirilməsi ilə sıx bağlıdır. Məqalədə aqrar sahənin maliyyə təminatının əsas mənbələri göstərilir, habelə maliyyə təminatının yaxşılaşdırılması məsələlərinə ...

MÜƏLLİFLƏR

 

No author!