Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrüfatının kooperasiya və inteqrasiya əlaqələri: müasir yanaşmalar və inkişaf meyilləri

Vahid Abbasov Hacıbəy, i.e.d., professor

vahid.abbasov.56@mail.ru

Aytəkin Hüseynli Məmməd

aytekin_huseynli_95@mail.ru

16116 ­ ­ AZ ­ ­ 38. Noyabr 2021 ­ ­­ ­ kənd təsərrüfatı kooperasiya inteqrasiya kooperativlər fərdi sahibkarlar qida sənayesi

Xülasə

Məqalədə kənd təsərrüfatı istehsalının ölkə əhalisinin ərzaq və qida məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində, emal sənayesinin xammallarla təminatında koоperasiya və inteqrasiya əlaqələrinin fopmalaşması, inkişafının iqtisadi zəruriliyi və elmi-praktiki məsələlərinə baxılmışdır. Kənd təsərrüfаtı mənşəli sənaye хаmmаllаrına və bunlаrdаn hаzırlаnmış istеhlаk məhsullarına оlаn tələbаtın mаksimum ödənilməsinə yönəldilmiş аmillərin müəyyənləşdirilməsinin iqtisadi və təşkilati xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilmişdir. Beynəlxalq və milli səviyyədə qəbul olunmuş normativ-hüquqi bazaya istinadən kənd təsərrüfatı istehsalında koоperasiya və aqrar-sənaye inteqrasiyasının müasir inkişaf meyilləri, kənd təsərrüfatı və sənaye istehsalında təmərküzləşmə səviyyələri, resurslardan istifadə şəraitləri və onun istehsalın səmərəliliyinə təsiri məsələləri şərh edilmişdir. Kənd təsərrüfatı istehsalında, emalında, istehlakçılara çatdırılmasında əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş orta və uzunmüddətli müqavilələrə əsaslanan münasibətlər sisteminin tətbiqinin qənaətbəxş səviyyəyə qaldırılmasının zəruriliyi göstərilmişdir.

DİGƏR YAZILARI

 

Kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünütəminat səviyyəsi və bazarın inkişaf amilləri

Məqalədə müasir şəraitdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas növləri ilə özünütəminat səviyyəsi təhlil edilir, bu istiqamətdə müsbət ...

Qi̇da sənayesi̇ sahələri̇ni̇n i̇nki̇şaf pri̇ori̇tetləri̇

Məqalədə qida sənayesinin inkişafının sahəvi, regional, istehsal-texnoloji, sosial-iqtisadi və millistrateji aspektləri nəzərdən keçirilir. Qida sənayesinin ərzaq və qida ...

Konserv sənayesində iqtisadi səmərəliliyin artırılması amilləri

Məqalədə konserv sənayesinin kənd təsərrüfatı ilə inteqrasiya əlaqələrinin inkişafı, sahədə xammal və resurslardan səmərəli istifadə olunması amilləri, əsas məhsulların istehsal ...

Aqrar sahənin inkişafında sahibkarlıq ekosisteminin rolu

Məqalədə kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafı məsələlərinə baxılmış, bu istiqamətdə aqrar sahədə sahibkarlıq ekosisteminin rolu və formalaşması xüsusiyyətləri ...

Qida sənayesində istehsal əlaqələrinin tənzimlənməsi

Məqalədə qida sənayesində fəaliyyət göstərən müəssisələrin istehsal əlaqələrinin mövcud vəziyyəti təhlil edilmiş və sözügedən əlaqələrin ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Mehman. Rzayev

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Müşfiq. Tükanov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Gülnar. Bəşirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Səadət. Quliyeva

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

  i.ü.f.d.  

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Günel. Nağıyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Xaliq. Qafarlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Ülkər. Məmmədova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Həmzə. Xəlilov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  i.e.d., professor  

Cover
Yusif. Axundov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Famil. Rüstəmov

Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutu, “Aqrar sektorun iqtisadi problemləri” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
İsak. Həsənov

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri