Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Modern dəyər zəncirinə keçid şəraitində kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında rəqabət mühitinin xüsusiyyətləri

10 Avqust 2023 ­ 1945 N. Qasımova, S. Hacıyeva, H. Xəlilov • UOT: 338.439: 338.242.2, 338.242.4

Məqalədə müasir şəraitdə aqrar-ərzaq sistemlərində bazar strukturlarının spesifik cəhətlərinə və bunların rəqabət mühitinə təsiri məsələlərinə baxılır. Əsas diqqət dəyər (tədarük) zəncirlərinin inkişafının, xüsusilə modern dəyər zəncirinə keçidin rəqabət ...

Aqrar emal sənayesinin perspektiv inkişaf amillərinin dəyərləndirilməsi

09 Yanvar 2023 ­ 5817 Y. Abayev • UOT: 338.43, 338.45:663/664

Məqalədə aqrar emal sənayesi müəssisələrinin inkişaf perspektivlərini şərtləndirən amillər xarakterizə olunmuş və həmin perspektivlərə müəllif münasibəti bildirilmişdir. Aqrar emal məhsullarının bazar konyunkturu və bazarın genişlənməsi perspektivlərini müəyyən edən ...

Müstəqillik illərində Azərbaycanda kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların istifadəsində struktur transformasiyalarının statistik təhlili

09 Yanvar 2023 ­ 5732 R. Quliyev, T. Mustafayeva • UOT: 332.36, 338.43

Məqalədə müstəqillik illərində Azərbaycanın kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarında istifadədə baş verən dəyişikliklər təhlil olunur. Əkin yerlərinin istifadəsində struktur transformasiyalarına xüsusi diqqət yetirilir, Sovet dövrü ilə müqayisə və son 15-16 il ...

Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının davamlı inkişafının maliyyələşməsi mexanizmləri

09 Yanvar 2023 ­ 5815 T. Məmmədzadə • UOT: 338.43, 336.02, 336.6

Məqalədə kənd təsərrüfatının daxili və xarici maliyyələşmə mənbələrindən, onların növlərindən bəhs olunur. İnvestisiya, subsidiya, kredit resursları kimi maliyyə mənbələrinin üstün və çatışmayan cəhətləri göstərilir, onların kənd təsərrüfatının ...

Aqrotexniki xidmətlərin və icarə haqqının texnikanın iş saatına görə dəyərləndirilməsi

09 Yanvar 2023 ­ 5442 İ. İsmayılov • UOT: 631.173

Məqalədə texnika ilə fermer təsərrüfatlarına göstərilən aqrotexniki xidmətlərə görə icarə haqqının iş vahidinə və texnikanın iş saatına görə hesablanması araşdırılmışdır. İcarə haqqının iş vahidinə görə ödənilməsi zamanı işin icrasında texniki, texnoloji, ...

Kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə vergitutmanın xüsusiyyətləri

09 Yanvar 2023 ­ 5824 R. Əhmədov • UOT: 332.38, 336.226.2

Qeyri-neft sektorunun prioritet sahəsi hesab edilən kənd təsərrüfatının inkişafı, məhsul istehsalının və satışının stimullaşdırılması, habelə    ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Azərbaycan dövlətinin sosial-iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edir. ...