Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Effektiv tənzimləmə yolu ilə soğan itkisinin azaldılması: soğan təchizat zəncirinin kompleks qiymətləndirilməsi

30 Dekabr 2023 ­ 3357 P. Əliyev

Məqalə qida itkilərinin azaldılmasında dövlət tənzimləməsinin effektivliyini artırmaq üçün əsas maraqlı tərəflərlə sorğular və müsahibələr vasitəsilə soğan tədarük zəncirində soğan itkilərini qiymətləndirmək məqsədi daşıyır. Təhlil nəticəsində ümumi ...

Azərbaycan Respublikasında meyvəçilik sektorunun ixrac tendensiyaları: müqayisəli təhlil

30 Dekabr 2023 ­ 3425 Y. Axundov

Məqalədə Azərbaycan Respublikasından ixrac edilən 5 əsas meyvəçilik məhsulu (xurma, fındıq, alma, gilas və şaftalı) üzərindən ixrac həcmi, dəyəri və qiyməti baxımından 2013-2022-ci illər üzrə təhlil aparılmış, həmin məhsulların dünya miqyasında ümumi ixrac meyilləri ...

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunda ISO 9001:2015 standartının tətbiqi: təcrübə və tövsiyələr

30 Dekabr 2023 ­ 3256 Q. Şərifov

Məqalədə 2022/2023-cü illərdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunda ISO 9001:2015 beynəlxalq standartının tələbləri əsasında keyfiyyətin idarəedilməsi sisteminin yaradılması təcrübəsindən bəhs edilir. Elmi-tədqiqat institutlarında keyfiyyət ...

Azərbaycanda buğdanın məhsuldarlığına təsir edən əsas amillərin təhlili və ekonometrik qiymətləndirilməsi

30 Dekabr 2023 ­ 3220 T. Musayev, C. Həsənov

Buğda əkini sahələrinin sabit qalmasına paralel olaraq buğdaya tələbatın hər il artması və eyni zamanda su problemlərinin, iqlim dəyişikliklərinin kənd təsərrüfatına təzyiqi buğdanın məhsuldarlığının artırılmasını prioritet məsələyə çevirir. Məqalədə təbii, iqtisadi və ...

Azərbaycanda qoyunçuluğun tarixi keçmişi, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

30 Dekabr 2023 ­ 3431 R. İsgəndərov, F. Rüstəmov

Təqdim edilən məqalədə qoyunçuluğun insan cəmiyyəti üçün əhəmiyyəti, qoyun ətinin faydaları göstərilir, dünyada qoyunçuluğun müasir vəziyyəti araşdırılır, qoyun, qoyun əti, yun istehsalı üzrə dünya liderləri olan ölkələr qeyd olunur. ...

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının digər sahələrlə qarşılıqlı əlaqələrinin qiymətləndirilməsi

30 Dekabr 2023 ­ 3268 T. Musayev

Məqalədə kənd təsərrüfatının digər sektorlarla qarşılıqlı əlaqəsini təhlil etmək üçün XərclərBuraxılış Cədvəlindən istifadə edilmişdir. Xərclər-Buraxılış cədvəlləri bir iqtisadiyyatda sektorların bir-biri ilə iqtisadi qarşılıqlı əlaqəsini tələb-təklif ...