Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Məqalələrə baxılması qaydası

“Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” jurnalında dərc olunmaq üçün daxil olmuş bütün məqalələr əlyazmanın redaksiyaya daxil olduğu tarix göstərilməklə jurnalın məsul redaktoru tərəfindən qeydiyyata alınır.

Məqalənin dərc olunması (nömrə göstərilməklə) və ya dərc olunmasından imtina edilməsi, əlyazmanın yenidən işlənməsi üçün müəllifə qaytarılması barədə qərar baş redaktor tərəfindən qəbul edilir və əlyazmanın jurnalın redaksiyasına daxil olduğu tarixdən 45 gündən gec olmayaraq müəllifə bildirilməlidir.

Jurnalda dərc olunmaq üçün daxil olmuş məqalələr ikipilləli keyfiyyət nəzarətindən keçir:

formal nəzarət (jurnalın profilinə uyğunluq, antiplagiat yoxlama, formal tələblərə uyğunluq, tələb olunan həcm, məqalənin struktur tərtibatı və s.) - jurnalın məsul katibi həyata keçirir;

əsas nəzarət - rəyçilər tərəfindən aparılır. Hər məqalənin əlyazmasına iki rəy alınır. Bu iki rəydə məqalənin nəşrə qəbulu barədə fərqli fikirlər olduqda məqalə üçüncü şəxsə rəyə verilə bilər. Məqalənin yenidən işlənməsini nəzərdə tutan rəylər müəllifə göndərilir və o, məqalənin rəyçinin iradlarına cavab verən yenilənmiş variantını müəllif arayışı ilə birlikdə redaksiyaya təqdim edir.

Təqdim olunan material ilkin yoxlamanın nəticələrinə əsasən rədd edildikdə müəllifə yazılı bildiriş (elektron poçt vasitəsilə) göndərilir.

SON MƏQALƏLƏR
Azərbaycanda əmtəələr üzrə törəmə maliyyə alətləri bazarının təşkilinin fundamental əsasları

Azərbaycanda əmtəələr üzrə törəmə maliyyə alətləri bazarının təşkilinin fundamental əsasları

15 Mart 2022 ­ 14178 V. Namazov • UOT: 336.761.6, 336.764/768, 339.172

Tədqiqatın əsas məqsədi qiymət aşkarlığının yaxşılaşdırılması, kiçik sahibkarların bazarlarla əlaqələndirilməsi, əməliyyat xərclərinin azaldılması, habelə alternativ maliyyələşmə alətlərinin yaradılması və bazarın institutlaşması kimi mühüm makro-iqtisadi çağırışlardan ...

Aqrar sektorda özünüməşğulluğun formalaşması və inkişafı üzrə xarici təcrübənin qiymətləndirilməsi

Aqrar sektorda özünüməşğulluğun formalaşması və inkişafı üzrə xarici təcrübənin qiymətləndirilməsi

15 Mart 2022 ­ 13175 Ə. Quliyev • UOT: 331.526, 339.9

Məqalədə özünüməşğulluğun formalaşması və inkişafı üzrə, o cümlədən aqrar sektorda əldə edilmiş xarici təcrübə təhlil edilmişdir. İnkişafetmiş ölkələrin, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (İƏİT) üzv ölkələrin təcrübəsi nəzərdən ...

Ağıllı kənd təsərrüfatı və innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri

Ağıllı kənd təsərrüfatı və innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri

15 Mart 2022 ­ 13923 M. Rzayev • UOT: 338.2, 338.43

Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasında torpaq və su ehtiyatlarının məhdud olması və davam edən iqlim dəyişikliyi şəraitində kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin artırılması zərurəti kontekstində ağıllı əkinçilik texnologiyalarının mövcud vəziyyəti və inkişaf tendensiyaları ...

Südlük maldarlıqda damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi

Südlük maldarlıqda damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi

17 Sentyabr 2021 ­ 20080 E. Lətifova • UOT: 338.43, 636/637:338.23

Xülasə Heyvandarlıqda damazlıq işinin əsas vəzifəsi yüksək məhsuldar heyvanların yetişdirilməsi, mövcud cinslərin yaxşılaşdırılması, yeni və daha səmərəli cinslərin yaradılmasıdır. Bu zaman damazlıq cins heyvanlar sənaye üsulu ilə saxlanmaq üçün yüksək adaptasiya ...