Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Məqalələrə baxılması qaydası

“Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” jurnalında dərc olunmaq üçün daxil olmuş bütün məqalələr əlyazmanın redaksiyaya daxil olduğu tarix göstərilməklə jurnalın məsul redaktoru tərəfindən qeydiyyata alınır.

Məqalənin dərc olunması (nömrə göstərilməklə) və ya dərc olunmasından imtina edilməsi, əlyazmanın yenidən işlənməsi üçün müəllifə qaytarılması barədə qərar baş redaktor tərəfindən qəbul edilir və əlyazmanın jurnalın redaksiyasına daxil olduğu tarixdən 45 gündən gec olmayaraq müəllifə bildirilməlidir.

Jurnalda dərc olunmaq üçün daxil olmuş məqalələr ikipilləli keyfiyyət nəzarətindən keçir:

formal nəzarət (jurnalın profilinə uyğunluq, antiplagiat yoxlama, formal tələblərə uyğunluq, tələb olunan həcm, məqalənin struktur tərtibatı və s.) - jurnalın məsul katibi həyata keçirir;

əsas nəzarət - rəyçilər tərəfindən aparılır. Hər məqalənin əlyazmasına iki rəy alınır. Bu iki rəydə məqalənin nəşrə qəbulu barədə fərqli fikirlər olduqda məqalə üçüncü şəxsə rəyə verilə bilər. Məqalənin yenidən işlənməsini nəzərdə tutan rəylər müəllifə göndərilir və o, məqalənin rəyçinin iradlarına cavab verən yenilənmiş variantını müəllif arayışı ilə birlikdə redaksiyaya təqdim edir.

Təqdim olunan material ilkin yoxlamanın nəticələrinə əsasən rədd edildikdə müəllifə yazılı bildiriş (elektron poçt vasitəsilə) göndərilir.

SON MƏQALƏLƏR
Qi̇da sənayesi̇ sahələri̇ni̇n i̇nki̇şaf pri̇ori̇tetləri̇

Qi̇da sənayesi̇ sahələri̇ni̇n i̇nki̇şaf pri̇ori̇tetləri̇

21 Fevral 2022 ­ 10247 T. Qorçiyeva, V. Abbasov • UOT: 63. 33.

Məqalədə qida sənayesinin inkişafının sahəvi, regional, istehsal-texnoloji, sosial-iqtisadi və millistrateji aspektləri nəzərdən keçirilir. Qida sənayesinin ərzaq və qida təhlükəsizliyində yeri və rolu dəyərləndirilərək biznes və sahibkarlıq mühitinin inkişafına, məşğulluğun artmasına, ...

Lerik rayonunda çayçılığın inkişaf perspektivləri

Lerik rayonunda çayçılığın inkişaf perspektivləri

10 Mart 2022 ­ 8172 F. Quliyev • UOT: 338.43, 633/635

Məqalədə Azərbaycanın rütubətli subtropik bölgəsi olan Lənkəran-Astara bölgəsində çay bitkisinin becərilməsi üçün 21 min hektarı yararlı torpaq sahəsinin olması haqda məlumatlar verilir. Həmin ərazinin sarı podzollu torpaqlarının 16000 hektarı çayayararlı 1-ci ...

Aerokosmik verilənlər əsasında torpaq xəritələrinin tərtibi

Aerokosmik verilənlər əsasında torpaq xəritələrinin tərtibi

03 Mart 2022 ­ 8877 A. Ağbabalı • UOT: 912.412, 912.43:338.43

Araşdırma “Ənənəvi” və “Aerokosmik verilənlər” əsasında torpaq xəritələrinin tərtibinin əsas xüsusiyyətlərinə həsr olunmuşdur. Ənənəvi metodlarla təqdim olunan torpaq xəritələri qızıl fond kimi qiymətləndirilməlidir. Ancaq bu materiallar zaman baxımından çox ...

GOSSYPIUM H. növündən olan introduksiya okunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarının  tədqiqi

GOSSYPIUM H. növündən olan introduksiya okunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarının tədqiqi

09 Mart 2022 ­ 8513 F. Kərimov, E. Xəlilov, S. Eldarov, R. Məmmədrzayeva • UOT: 631.21.51. 659.632.11

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyinin inkişafını məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri də torpaqların şoranlaşmasıdır. Respublikamızda 100 min hektardan çox sahədə pambıq bitkisi əkilir ki, bu əkin sahələrinin 35-40%-i orta və şiddətli dərəcədə şoranlaşmaya məruz qalmışdır. Şoranlaşmış ...