Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Resenziyalaşdırma

Məqaləyə rəy verilməsi maraqların toqquşması halı (müəllifin və resenzentin xidməti tabeçiliyi, elmi rəhbərlik və ya həmmüəlliflik və s.) olmamaqla, ixtisaslı mütəxəssislər, o cümlədən jurnalın Redaksiya Heyətinin üzvləri tərəfindən həyata keçirilə bilər.

SON MƏQALƏLƏR
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı və dövlət-özəl əməkdaşlığı

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı və dövlət-özəl əməkdaşlığı

23 Fevral 2022 ­ 16051 T. Nağıbəyli • UOT: 334.78, 338.43

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın real sektorunun vacib tərkib elementi kimi mühüm funksiyalar yerinə yetirir. Bu sahə əhalinin ərzağa və sənayenin xammala olan ehtiyacının ödənilməsinin, bu istiqamətlərdə yerli istehsalın xüsusi çəkisinin artırılmasının ...

Koronavirus pandemiyasının ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığına təsiri

Koronavirus pandemiyasının ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığına təsiri

23 Fevral 2022 ­ 14832 Ə. Cəlilov • UOT: 339.97, 334.34.

Məqalədə koronavirus pandemiyasının təsiri ilə ərzaq təhlükəsizliyində baş verən dəyişikliklər təhlil edilmişdir. Aparılmış araşdırmalar zamanı dünyanın aparıcı dövlətlərinin iqtisadiyyatında böhranla əlaqədar baş verən zərərlərin miqyası göstərilmişdir. Dövlətlərin ...

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyə vasitələrinə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi mexanizmləri

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyə vasitələrinə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi mexanizmləri

18 Fevral 2024 ­ 1890 R. Alıyev • UOT: 338.43: 336.7, 336.77

Müasir şəraitdə kənd təsərrüfatının inkişafında istehsalçıların maliyyə vəsaitlərinə çıxışının asanlaşdırılması mühüm rola malikdir. Buna görə də məqalədə aqrar sahədə fəaliyyət göstərən istehsalçıların maliyyəyə çıxışının ...

Kür-Araz ovalığının işğaldan azad olunmuş ərazilərinin fitosenozları

Kür-Araz ovalığının işğaldan azad olunmuş ərazilərinin fitosenozları

04 Mart 2022 ­ 14642 A. Hüseynova, Ş. Əfəndiyeva • УДК: 58.009, 58.02

Tədqiqat Kür-Araz ovalığının yarımsəhra fitosenozlarının botaniki və ekoloji analizinə həsr edilmişdir. Azərbaycan ərazilərinin 20%-nin Ermənistan tərəfindən işğalı biomüxtəlifliyin pozulmasına gətirib çixartdı. Alimlərin elmi baxışlarına görə və əvvəlki tədqiqatlara əsaslanaraq ...