Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Resenziyalaşdırma

Məqaləyə rəy verilməsi maraqların toqquşması halı (müəllifin və resenzentin xidməti tabeçiliyi, elmi rəhbərlik və ya həmmüəlliflik və s.) olmamaqla, ixtisaslı mütəxəssislər, o cümlədən jurnalın Redaksiya Heyətinin üzvləri tərəfindən həyata keçirilə bilər.

SON MƏQALƏLƏR
Azərbaycanda  aqrar sığortanın inkişaf xüsusiyyətləri

Azərbaycanda aqrar sığortanın inkişaf xüsusiyyətləri

24 Fevral 2022 ­ 12594 V. Nağıyeva • UOT: 336.055, 338.43

Məqalədə Azərbaycanda aqrar sığortanın inkişaf xüsusiyyətləri tədqiq edilir. Əsas diqqət fermerlərin hər an qarşılaşacağı riskləri və onların idarəedilməsi sahəsində olan problemlərə yönəldilir. Ölkədə aqrar sığortanın formalaşmasını şərtləndirən amillər təhlil edilərək ...

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafında sığorta mexanizminin rolu

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafında sığorta mexanizminin rolu

23 Fevral 2022 ­ 11834 Ç. Abışova • UOT: 33. 336.2: 338.4

Aqrar sahənin hərtərəfli inkişafı ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlılığının artırılmasının, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin, onun ixrac imkanlarının genişlənməsinin əsas istiqamətlərindən biri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasında aqrar sahənin ...

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması

29 Dekabr 2022 ­ 8407 V. Babayeva, F. Fikrətzadə, Ə. Həsənzadə • UOT: 338.43, 631.15, 631.17

Xülasə Məqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatı innovasiyalarının rolu və əsas formaları, habelə aqrar sahədə innovasiya sistemlərinin formalaşması məsələlərinə baxılır, innovasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması istiqamətləri araşdırılır. İnnovasiyaların ...

Aqrar sahədə audit fəaliyyətinin rolu

Aqrar sahədə audit fəaliyyətinin rolu

24 Fevral 2022 ­ 11859 N. Həsənova • UOT: 336.67, 338.43

Məqalədə aqrar sahədə audit xidmətlərinin təşkili məsələlərinə baxılır. Göstərilir ki, kənd təsərrüfatı sektorunda müəssisənin müstəqil sahibkarlıq subyekti statusunun gücləndirilməsi məqsədi ilə onun fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsinə prinsipcə yeni ...