Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Resenziyalaşdırma

Məqaləyə rəy verilməsi maraqların toqquşması halı (müəllifin və resenzentin xidməti tabeçiliyi, elmi rəhbərlik və ya həmmüəlliflik və s.) olmamaqla, ixtisaslı mütəxəssislər, o cümlədən jurnalın Redaksiya Heyətinin üzvləri tərəfindən həyata keçirilə bilər.

SON MƏQALƏLƏR
Koronavirus pandemiyasının ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığına təsiri

Koronavirus pandemiyasının ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığına təsiri

23 Fevral 2022 ­ 7152 Ə. Cəlilov • UOT: 339.97, 334.34.

Məqalədə koronavirus pandemiyasının təsiri ilə ərzaq təhlükəsizliyində baş verən dəyişikliklər təhlil edilmişdir. Aparılmış araşdırmalar zamanı dünyanın aparıcı dövlətlərinin iqtisadiyyatında böhranla əlaqədar baş verən zərərlərin miqyası göstərilmişdir. Dövlətlərin ...

Lerik rayonunda çayçılığın inkişaf perspektivləri

Lerik rayonunda çayçılığın inkişaf perspektivləri

10 Mart 2022 ­ 5947 F. Quliyev • UOT: 338.43, 633/635

Məqalədə Azərbaycanın rütubətli subtropik bölgəsi olan Lənkəran-Astara bölgəsində çay bitkisinin becərilməsi üçün 21 min hektarı yararlı torpaq sahəsinin olması haqda məlumatlar verilir. Həmin ərazinin sarı podzollu torpaqlarının 16000 hektarı çayayararlı 1-ci ...

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının torpaq-iqlim amilləri

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının torpaq-iqlim amilləri

14 Oktyabr 2020 ­ 12221 A. Vəliyev • UOT: 63, 91, 502.

Xülasə Məqalədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı üçün torpaq və iqlim amillərinin xüsusiyyətləri araşdırılır. Bu məqsədlə ərazidə həmin torpaqların sahələr üzrə tərkibi, torpaq örtüyünün kənd ...

Günəbaxan sektorunun dəyər zənciri üzrə inkişaf istiqamətləri

Günəbaxan sektorunun dəyər zənciri üzrə inkişaf istiqamətləri

24 Avqust 2022 ­ 4050 G. Bəşirova • UOT: 338.435, 338.439, 633/664

Xülasə Günəbaxan sektoru ərzaq tələbatının ödənilməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malik olmaqla ölkəni bitki yağı və heyvan yemi olan jımıxla (şrotla) təmin edir. Hazırda dünya bazarının günəbaxan məhsulları ilə əsas təminatçısı olan iki ölkə - ...