Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Resenziyalaşdırma

Məqaləyə rəy verilməsi maraqların toqquşması halı (müəllifin və resenzentin xidməti tabeçiliyi, elmi rəhbərlik və ya həmmüəlliflik və s.) olmamaqla, ixtisaslı mütəxəssislər, o cümlədən jurnalın Redaksiya Heyətinin üzvləri tərəfindən həyata keçirilə bilər.

SON MƏQALƏLƏR
Qi̇da sənayesi̇ sahələri̇ni̇n i̇nki̇şaf pri̇ori̇tetləri̇

Qi̇da sənayesi̇ sahələri̇ni̇n i̇nki̇şaf pri̇ori̇tetləri̇

21 Fevral 2022 ­ 10245 T. Qorçiyeva, V. Abbasov • UOT: 63. 33.

Məqalədə qida sənayesinin inkişafının sahəvi, regional, istehsal-texnoloji, sosial-iqtisadi və millistrateji aspektləri nəzərdən keçirilir. Qida sənayesinin ərzaq və qida təhlükəsizliyində yeri və rolu dəyərləndirilərək biznes və sahibkarlıq mühitinin inkişafına, məşğulluğun artmasına, ...

Konserv sənayesində iqtisadi səmərəliliyin artırılması amilləri

Konserv sənayesində iqtisadi səmərəliliyin artırılması amilləri

05 Mart 2022 ­ 9767 E. Şükürova, V. Abbasov • UOT: 338.43, 664 : 338.514

Məqalədə konserv sənayesinin kənd təsərrüfatı ilə inteqrasiya əlaqələrinin inkişafı, sahədə xammal və resurslardan səmərəli istifadə olunması amilləri, əsas məhsulların istehsal dinamikası təhlil olunmuşdur. Meyvə, tərəvəz, giləmeyvə və digər tez xarab olan kənd təsərrüfatı ...

Azərbaycanda kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiyaların effektivliyinin qiymətləndirilməsi

Azərbaycanda kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiyaların effektivliyinin qiymətləndirilməsi

02 İyul 2018 ­ 15261 F. Fikrətzadə

Xülasə Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin verilməsi, o cümlədən bu sahənin subsidiyalaşdırılması praktikası hazırda qlobal kənd təsərrüfatı sisteminin həlledici elementinə çevrilib. Bu məqalədə kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi ...

Heyvandarlıq məhsulları bazarının kompleks marketinq tədqiqi və inkişaf strategiyası

Heyvandarlıq məhsulları bazarının kompleks marketinq tədqiqi və inkişaf strategiyası

05 Mart 2022 ­ 9588 İ. Xeyirxəbərov • UOT: 338.43, 636/637:339.138

Məqalədə heyvandarlıq məhsulları bazarının marketinq tədqiqi aparılmışdır. Ərzaq bazarının heyvandarlıq məhsulları seqmentinə məhsullar təklif edən müəssisə və təsərrüfatlar qarşısında açılan bazar imkanları müəyyənləşdirilmiş və həmin imkanlardan istifadə marketinq problemi ...