Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Resenziyalaşdırma

Məqaləyə rəy verilməsi maraqların toqquşması halı (müəllifin və resenzentin xidməti tabeçiliyi, elmi rəhbərlik və ya həmmüəlliflik və s.) olmamaqla, ixtisaslı mütəxəssislər, o cümlədən jurnalın Redaksiya Heyətinin üzvləri tərəfindən həyata keçirilə bilər.

SON MƏQALƏLƏR
Aerokosmik verilənlər əsasında torpaq xəritələrinin tərtibi

Aerokosmik verilənlər əsasında torpaq xəritələrinin tərtibi

03 Mart 2022 ­ 3472 A. Ağbabalı • UOT: 912.412, 912.43:338.43

Araşdırma “Ənənəvi” və “Aerokosmik verilənlər” əsasında torpaq xəritələrinin tərtibinin əsas xüsusiyyətlərinə həsr olunmuşdur. Ənənəvi metodlarla təqdim olunan torpaq xəritələri qızıl fond kimi qiymətləndirilməlidir. Ancaq bu materiallar zaman baxımından çox ...

Azərbaycanda  aqrar sığortanın inkişaf xüsusiyyətləri

Azərbaycanda aqrar sığortanın inkişaf xüsusiyyətləri

24 Fevral 2022 ­ 4358 V. Nağıyeva • UOT: 336.055, 338.43

Məqalədə Azərbaycanda aqrar sığortanın inkişaf xüsusiyyətləri tədqiq edilir. Əsas diqqət fermerlərin hər an qarşılaşacağı riskləri və onların idarəedilməsi sahəsində olan problemlərə yönəldilir. Ölkədə aqrar sığortanın formalaşmasını şərtləndirən amillər təhlil edilərək ...

Otlaqlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması

Otlaqlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması

05 May 2022 ­ 4223 S. Seyfəddinov • УДК: 633.2.031, 633.2.033

Məqalədə otlaqlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasının vəziyyəti və əsas istiqamətləri araşdırılır. Göstərilir ki, otarmaq hüququnun verilməsi nəzəri cəhətdən heyvanların sayına əsaslanır, lakin icazə verilən otlaq normalarına riayət olunmasına nəzarət üçün ...

Azərbaycanda qabığı təmizlənmiş meşə fındığının ixracının təşviqi tədbirlərinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi

Azərbaycanda qabığı təmizlənmiş meşə fındığının ixracının təşviqi tədbirlərinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi

23 Avqust 2022 ­ 800 R. Huseyn • UOT: 338.433, 339.5

Azərbaycanda 2018-ci ildən etibarən qabığı təmizlənmiş meşə fındığına ixrac təşviqi verilməyə başlanılmış və üç il ərzində dövlət büdcəsindən bu məqsədlə 11,1 milyon manat vəsait ödənilmişdir. Bu məqalədə ölkəmizdə qabığı təmizlənmiş meşə fındığına ...