Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Haqqımızda

SON MƏQALƏLƏR
Aqrar sahədə qi̇ymət pari̇tetli̇yi̇ni̇n i̇stehsalçilarin gəli̇ləri̇nə təsi̇ri̇

Aqrar sahədə qi̇ymət pari̇tetli̇yi̇ni̇n i̇stehsalçilarin gəli̇ləri̇nə təsi̇ri̇

13 İyul 2018 ­ 17244 S. Hacıyeva • UOT: 63. 336. 33.

Xülasə Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin verilməsi, o cümlədən bu sahənin subsidiyalaşdırılması praktikası hazırda qlobal kənd təsərrüfatı sisteminin həlledici elementinə çevrilib. Bu məqalədə kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi ...

Koronavirus pandemiyasının ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığına təsiri

Koronavirus pandemiyasının ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığına təsiri

23 Fevral 2022 ­ 12326 Ə. Cəlilov • UOT: 339.97, 334.34.

Məqalədə koronavirus pandemiyasının təsiri ilə ərzaq təhlükəsizliyində baş verən dəyişikliklər təhlil edilmişdir. Aparılmış araşdırmalar zamanı dünyanın aparıcı dövlətlərinin iqtisadiyyatında böhranla əlaqədar baş verən zərərlərin miqyası göstərilmişdir. Dövlətlərin ...

Rəqəmsal transformasiya vasitəsi ilə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafının sürətləndirilməsi

Rəqəmsal transformasiya vasitəsi ilə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafının sürətləndirilməsi

09 Mart 2022 ­ 12777 R. Huseyn, R. Hüseynov, A. Müseyibov • UOT: 338.33, 338.364:338.43

Azərbaycanın qeyri-neft ixracı potensialının mövcud səviyyədən dəfələrlə çox olduğu elmi araşdırmalarla təsdiqlənmişdir. Bunun üçün də Azərbaycan hökuməti ixrac əsaslanan iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün qeyri-neft ixracatını artırmağı hədəfləyir. Bu ...

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması

29 Dekabr 2022 ­ 8407 V. Babayeva, F. Fikrətzadə, Ə. Həsənzadə • UOT: 338.43, 631.15, 631.17

Xülasə Məqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatı innovasiyalarının rolu və əsas formaları, habelə aqrar sahədə innovasiya sistemlərinin formalaşması məsələlərinə baxılır, innovasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması istiqamətləri araşdırılır. İnnovasiyaların ...