Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Haqqımızda

SON MƏQALƏLƏR
Aqrar sahədə i̇nnovasi̇yali i̇nki̇şaf potensi̇ali və onun reallaşdirilmasi mühi̇ti̇ni̇n dəyərləndi̇ri̇lməsi̇nə yanaşmalar

Aqrar sahədə i̇nnovasi̇yali i̇nki̇şaf potensi̇ali və onun reallaşdirilmasi mühi̇ti̇ni̇n dəyərləndi̇ri̇lməsi̇nə yanaşmalar

05 May 2022 ­ 15775 N. Səttərova • UOT: 330.341.1:62

İnnovasiyaların aqrar sahədə səmərəliliyin və rəqabət qabiliyyətinin həlledici amilinə çevrildiyi müasir dövrdə innovasiya potensialının tədqiqi və onun reallaşdırılması mühitinin xarakterizə edilməsi xüsusi aktuallığa malik məsələlərdir. Məqalədə aqrar sahədə innovasiyalı ...

Bitkiçilikdə sudan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi

Bitkiçilikdə sudan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi

22 Fevral 2022 ­ 14914 G. Cəfərova • UOT: 63, 556.062

Məqalədə bitkiçilikdə sudan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələləri araşdırılır. Bunun üçün ilk növbədə ölkənin su ehtiyatları və onun kənd təsərrüfatında istifadəsi nəzərdən keçirilmiş, bu əsasda torpaqların meliorativ ...

Tərəvəz noxudu bitkisində orqanların yaranmasına və məhsuldarlığa torpaq quraqlığının təsiri

Tərəvəz noxudu bitkisində orqanların yaranmasına və məhsuldarlığa torpaq quraqlığının təsiri

09 Mart 2022 ­ 14730 Ə. Əsgərov, F. Ağayev, M. Yusifov • UOT: 631.65, 631.581.111.

Məqalədə tərəvəz noxudu bitkisində vegetativ və generativ orqanların (çiçək, paxla və dənin) əmələ gəlməsinə, eləcə də məhsuldarlığa torpaq quraqlığının təsiri nəticələri əks etdirilmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdi ki, torpaq quraqlığı tərəvəz ...

Lerik rayonunda çayçılığın inkişaf perspektivləri

Lerik rayonunda çayçılığın inkişaf perspektivləri

04 Mart 2022 ­ 14493 C. Nüsrətzadə • UOT: 338.43, 633/635

Məqalədə Azərbaycanın rütubətli subtropik bölgəsi olan Lənkəran-Astara bölgəsində çay bitkisinin becərilməsi üçün 21 min hektarı yararlı torpaq sahəsinin olması haqda məlumatlar verilir. Həmin ərazinin sarı podzollu torpaqlarının 16000 hektarı çayayararlı 1-ci ...