Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Jurnal haqqında

“Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” elmi-praktiki jurnalının (ISSN: 2788-8746 E-ISSN: 2788-8754) təsisçisi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabeliyində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzidir. Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 18.04.2011-ci il tarixdə 3397 nömrə ilə qeydə alınıb və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 11.12.2020-ci il tarixli qərarı ilə iqtisad elmləri üzrə “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı”na yenidən daxil edilib.

“Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” elmi-praktiki jurnalı Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Elmi əsərləri” jurnalının (ISSN: 2078 - 6042) hüquqi varisidır.

Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatı jurnal

 

Jurnalda 3 dildə (azərbaycan, rus və ingilis dillərində) məqalələr dərc olunur.

Məqsədi və əhatə dairəsi

“Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” jurnalı kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatına dair nəzəri və praktiki yönümlü tədqiqatların nəticələrinin, habelə həyata keçirilən aqrar siyasətin təhlili və müzakirəsi üçün platforma kimi çıxış edir. Jurnalda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının, emalının, resursların dayanıqlı istifadəsinin, habelə kənd yerlərinin inkişafının iqtisadi problemlərinin araşdırılmasına həsr olunmuş orijinal məqalələr və analitik şərhlər dərc olunur.

Nəşrolunma tezliyi

“Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı” jurnalının hər rübdə olmaqla ildə 4 (dörd) nömrəsi nəşr olunur.

Əsas bölmə başlıqları

  • Kənd təsərrüfatının dövlət tənzimlənməsi
  • Kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadi səmərəliliyi və rəqabətqabiliyyətlilik məsələləri
  • Aqrar bazarın inkişafı
  • İnfrastrukturun inkişafı və istehsal resursları ilə təminat
  • Kənd təsərrüfatı əsaslı klasterlərin formalaşması və inkişafı
  • Kənd yerlərinin inkişafı, insan resursları və məşğulluq problemləri
  • Aqrar sığorta, kredit və maliyyə problemləri
SON MƏQALƏLƏR
Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafında elm, texnologiya və innovasiyaların rolu

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafında elm, texnologiya və innovasiyaların rolu

14 Oktyabr 2020 ­ 5338 İ. Hüseynova • UOT: 004, 579.64, 631.1

Xülasə Məqalədə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi məqsədilə elmtutumlu texnologiyaların tətbiqinin və innovativ fəaliyyətin genişləndirilməsinin zəruriliyi göstərilir. Aqrar sahənin innovativ inkişafinın sürətləndirilməsində yeni nəsil texnologiyaların ...

Üzümçülük və şərabçılığın iqtisadi tənzimlənmə mexanizminin funksiyaları və modelləri

Üzümçülük və şərabçılığın iqtisadi tənzimlənmə mexanizminin funksiyaları və modelləri

24 Fevral 2022 ­ 1186 L. Hacıyeva • UOT: 338.23, 338.43:633/635

İqtisadi tənzimləmə üzümçülük və şərabçılığın ümumi tənzimləmə sistemində aktiv rola malikdir. Belə vəziyyət özünü hər şeydən əvvəl iqtisadi tənzimləmə vasitələrinin funksional strukturunun xüsusiyyətlərində tapır. Bütün digər ...

Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının prioritet istiqamətləri

Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının prioritet istiqamətləri

14 Oktyabr 2020 ­ 4633 V. Babayeva • UOT: 338.43:338.2

Xülasə Məqalədə aqrar sahədə innovativ iqtisadi inkişafın istiqamətləri araşdırılmış, ölkədə innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün elmi araşdırma və təkmilləşdirmələrə göstərilən müxtəlif dəstəklər öyrənilmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycanda ...

Konserv sənayesində iqtisadi səmərəliliyin artırılması amilləri

Konserv sənayesində iqtisadi səmərəliliyin artırılması amilləri

05 Mart 2022 ­ 1928 V. Abbasov, E. Şükürova • UOT: 338.43, 664 : 338.514

Məqalədə konserv sənayesinin kənd təsərrüfatı ilə inteqrasiya əlaqələrinin inkişafı, sahədə xammal və resurslardan səmərəli istifadə olunması amilləri, əsas məhsulların istehsal dinamikası təhlil olunmuşdur. Meyvə, tərəvəz, giləmeyvə və digər tez xarab olan kənd təsərrüfatı ...