Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Redaksiya siyasəti

Açıq giriş siyasəti

Jurnalın məqalələri “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı”nın açıq istifadəsindədir və Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi ilə Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq yayılır.
Jurnal tədqiqatların sərbəst yayılmasının qlobal səviyyədə daha geniş bilik mübadiləsinə imkan yaratması prinsipindən çıxış etməklə öz kontentinə birbaşa açıq çıxışı təmin edir.
Jurnalın məqalələri onlayn əlyetərlidir və yukləmə üçün açıqdır. Jurnalda dərc olunan məqalələr jurnalın saytında arxivləşdirilərək saxlanılır.

Zəruri qeyd: Jurnalda dərc olunan materiallardan istifadə olunduqda jurnala istinad etmək vacibdir.

Redaksiya etikası

Ümumi məlumat

“Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” jurnalı (bundan sonra – Jurnal) nəşr etikası üzrə beynəlxalq Komitənin (СОРЕ) tövsiyələrində təqdim olunan nəşriyyat etikasının hamı tərəfindən qəbul edilmiş əsas standartlarına riayət edir. 

Məxfilik haqqında bəyannamə

Bu jurnalın saytına yerləşdirilən adlar və elektron poçtlar yalnız bu jurnalda qeyd olunan məqsədlər üçün istifadə olunacaq, digər şəxslərə və qurumlara təqdim edilməyəcək və ya digər hər-hansı məqsəd üçün istifadə olunmayacaq.

Jurnalın müəllifləri məqaləni təqdim edərkən oferta müqaviləsi imzalamalıdırlar (aksept etməlidirlər). Müqavilənin detalları haqqında ətraflı məlumat almaq üçün “Məqaləyə tələblər” bölməsinə baxın.

Müqavilə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən “Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı” elmi-praktiki jurnalı ilə nəşr xidmətinin göstərilməsinə dair açıq oferta (müqavilə)

Bu təklif Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 408-ci maddəsinə uyğun olaraq açıq ofertadır, nəşr olunmaq üçün məqalə təqdim edən müəllif (Sifarişçi) tərəfindən məqalənin “Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı” elmi-praktiki jurnalın (bundan sonra Jurnal) internet saytına göndərilməsi Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləyə uyğun olaraq onun tam qəbulu (aksepti ) hesab olunur.
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə  uyğun olaraq müəllif aksept anından bu oferta ilə tanış olmuş və onunla razılaşmış hesab edilir və Jurnalla müqavilə münasibətlərinə girir.

 

 • Oferta predmeti
  • Müəllif məqaləni dərc edilməsi (yerləşdirilməsi) üçün Jurnalın saytında göstərilən tələblər gözlənilməklə Jurnalın Redaksiyasına göndərir.
  • Jurnal məqalənin nəşri ilə bağlı müəllifə aşağıdakı xidmətləri göstərir:
   - məqaləni qəbul edir;
   - məqalənin dərc olunması barədə qərar qəbul edir;
   - məqaləni Jurnalda yerləşdirir;
   - Jurnalın müəllif nüsxəsini təqdim edir.
 • Hüquq və öhdəliklər
  • Müəllif Jurnalın Redaksiyasına göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti barədə məqalənin nəşrindən 40 gün müddətində irad ünvanlaya bilər.
  • Jurnalın Redaksiyası məqalənin dərc olunduğu nömrənin bir nüsxəsini 14 gün ərzində müəllifə göndərməlidir.
  • Jurnalın Redaksiyası aşağıdakı hüquqlara malikdir:
  • Məqalənin prinsipial müddəalarını dəyişdirmədən texniki redaktənin həyata keçirilməsi;
  • Məqaləyə rəy verilməsi və müəllifə zəruri dəyişikliklər aparılmasının təklif edilməsi;
  • Məqalə Jurnalın profilinə uyğun gəlmədikdə və ya elmi yeniliyə, nəzəri və praktiki əhəmiyyətə malik olmadıqda, habelə məqalənin tərtibi zəruri tələblərə cavab vermədikdə, eləcə də müəllif tərəfindən bu ofertanın tələbləri pozulduqda onun nəşrindən imtina edilməsi;
  • Jurnalın tirajının müstəqil surətdə müəyyən edilməsi;
  • Jurnalda nəşr olunan məqalələrin internetdə yerləşdirilməsi.
 • Ödəniş
  • Məqalənin dərci üçün müəllif tərəfindən ödəniş nəzərdə tutulmur.
 • Digər şərtlər
  • Bu ofertanın şərtləri Jurnal tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər. Yeni şərtlər dəyişikliyin həyata keçirilməsinədək aksept edilmiş ofertalara şamil edilmir.
  • Məqalənin müəllifi məqalənin dərcinin digər şəxslərin müəlliflik hüquqlarını pozmadığı barədə Jurnalın Redaksiyasına təminat verir.
  • Jurnalın redaksiyası nəşr olunmuş məqaləyə münasibətdə intellektual mülkiyyət sahəsində müəllifin hüququnun qorunmasını həyata keçirmədiyi barədə xəbərdarlıq edir.
SON MƏQALƏLƏR
Aqrar sahədə audit fəaliyyətinin rolu

Aqrar sahədə audit fəaliyyətinin rolu

24 Fevral 2022 ­ 11860 N. Həsənova • UOT: 336.67, 338.43

Məqalədə aqrar sahədə audit xidmətlərinin təşkili məsələlərinə baxılır. Göstərilir ki, kənd təsərrüfatı sektorunda müəssisənin müstəqil sahibkarlıq subyekti statusunun gücləndirilməsi məqsədi ilə onun fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsinə prinsipcə yeni ...

Aqrar sahədə kiçik və orta sahibkarlığın maliyyə resursları ilə təminatı

Aqrar sahədə kiçik və orta sahibkarlığın maliyyə resursları ilə təminatı

14 Mart 2022 ­ 11788 S. Əhmədov • UOT: 334.7, 338.4, 336:368

Aqrar sahədə kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təminatının yaxşılaşdırılması istehsalın inkişafının sürətləndirilməsinin vacib şərtlərindən biri kimi çıxış edir. Məqalədə kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən kiçik və orta ...

Kür-Araz ovalığının işğaldan azad olunmuş ərazilərinin fitosenozları

Kür-Araz ovalığının işğaldan azad olunmuş ərazilərinin fitosenozları

04 Mart 2022 ­ 12082 A. Hüseynova, Ş. Əfəndiyeva • УДК: 58.009, 58.02

Tədqiqat Kür-Araz ovalığının yarımsəhra fitosenozlarının botaniki və ekoloji analizinə həsr edilmişdir. Azərbaycan ərazilərinin 20%-nin Ermənistan tərəfindən işğalı biomüxtəlifliyin pozulmasına gətirib çixartdı. Alimlərin elmi baxışlarına görə və əvvəlki tədqiqatlara əsaslanaraq ...

Logistika təminatının yaxşılaşdırılması imkanları: ölkələrarası müqayisə konteksində baxış

Logistika təminatının yaxşılaşdırılması imkanları: ölkələrarası müqayisə konteksində baxış

15 Mart 2022 ­ 12266 S. Məhərrəmov • UOT: 338.47, 339.5:339.9

Yeni elmi-praktiki istiqamət hesab edilən logistik təminata marağın artması bir tərəfdən iqtisadiyyatın bazaryönümlü inkişaf etdirilməsinə olan tələbatdan irəli gəlirsə, digər tərəfdən məhsul istehsalına çəkilən məsrəflərin getdikcə artması, ehtiyatların idarə edilməsi ...