Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Redaksiya siyasəti

Açıq giriş siyasəti

Jurnalın məqalələri “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı”nın açıq istifadəsindədir və Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi ilə Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq yayılır.
Jurnal tədqiqatların sərbəst yayılmasının qlobal səviyyədə daha geniş bilik mübadiləsinə imkan yaratması prinsipindən çıxış etməklə öz kontentinə birbaşa açıq çıxışı təmin edir.
Jurnalın məqalələri onlayn əlyetərlidir və yukləmə üçün açıqdır. Jurnalda dərc olunan məqalələr jurnalın saytında arxivləşdirilərək saxlanılır.

Zəruri qeyd: Jurnalda dərc olunan materiallardan istifadə olunduqda jurnala istinad etmək vacibdir.

Redaksiya etikası

Ümumi məlumat

“Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” jurnalı (bundan sonra – Jurnal) nəşr etikası üzrə beynəlxalq Komitənin (СОРЕ) tövsiyələrində təqdim olunan nəşriyyat etikasının hamı tərəfindən qəbul edilmiş əsas standartlarına riayət edir. 

Məxfilik haqqında bəyannamə

Bu jurnalın saytına yerləşdirilən adlar və elektron poçtlar yalnız bu jurnalda qeyd olunan məqsədlər üçün istifadə olunacaq, digər şəxslərə və qurumlara təqdim edilməyəcək və ya digər hər-hansı məqsəd üçün istifadə olunmayacaq.

Jurnalın müəllifləri məqaləni təqdim edərkən oferta müqaviləsi imzalamalıdırlar (aksept etməlidirlər). Müqavilənin detalları haqqında ətraflı məlumat almaq üçün “Məqaləyə tələblər” bölməsinə baxın.

Müqavilə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən “Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı” elmi-praktiki jurnalı ilə nəşr xidmətinin göstərilməsinə dair açıq oferta (müqavilə)

Bu təklif Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 408-ci maddəsinə uyğun olaraq açıq ofertadır, nəşr olunmaq üçün məqalə təqdim edən müəllif (Sifarişçi) tərəfindən məqalənin “Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı” elmi-praktiki jurnalın (bundan sonra Jurnal) internet saytına göndərilməsi Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləyə uyğun olaraq onun tam qəbulu (aksepti ) hesab olunur.
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə  uyğun olaraq müəllif aksept anından bu oferta ilə tanış olmuş və onunla razılaşmış hesab edilir və Jurnalla müqavilə münasibətlərinə girir.

 

 • Oferta predmeti
  • Müəllif məqaləni dərc edilməsi (yerləşdirilməsi) üçün Jurnalın saytında göstərilən tələblər gözlənilməklə Jurnalın Redaksiyasına göndərir.
  • Jurnal məqalənin nəşri ilə bağlı müəllifə aşağıdakı xidmətləri göstərir:
   - məqaləni qəbul edir;
   - məqalənin dərc olunması barədə qərar qəbul edir;
   - məqaləni Jurnalda yerləşdirir;
   - Jurnalın müəllif nüsxəsini təqdim edir.
 • Hüquq və öhdəliklər
  • Müəllif Jurnalın Redaksiyasına göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti barədə məqalənin nəşrindən 40 gün müddətində irad ünvanlaya bilər.
  • Jurnalın Redaksiyası məqalənin dərc olunduğu nömrənin bir nüsxəsini 14 gün ərzində müəllifə göndərməlidir.
  • Jurnalın Redaksiyası aşağıdakı hüquqlara malikdir:
  • Məqalənin prinsipial müddəalarını dəyişdirmədən texniki redaktənin həyata keçirilməsi;
  • Məqaləyə rəy verilməsi və müəllifə zəruri dəyişikliklər aparılmasının təklif edilməsi;
  • Məqalə Jurnalın profilinə uyğun gəlmədikdə və ya elmi yeniliyə, nəzəri və praktiki əhəmiyyətə malik olmadıqda, habelə məqalənin tərtibi zəruri tələblərə cavab vermədikdə, eləcə də müəllif tərəfindən bu ofertanın tələbləri pozulduqda onun nəşrindən imtina edilməsi;
  • Jurnalın tirajının müstəqil surətdə müəyyən edilməsi;
  • Jurnalda nəşr olunan məqalələrin internetdə yerləşdirilməsi.
 • Ödəniş
  • Məqalənin dərci üçün müəllif tərəfindən ödəniş nəzərdə tutulmur.
 • Digər şərtlər
  • Bu ofertanın şərtləri Jurnal tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər. Yeni şərtlər dəyişikliyin həyata keçirilməsinədək aksept edilmiş ofertalara şamil edilmir.
  • Məqalənin müəllifi məqalənin dərcinin digər şəxslərin müəlliflik hüquqlarını pozmadığı barədə Jurnalın Redaksiyasına təminat verir.
  • Jurnalın redaksiyası nəşr olunmuş məqaləyə münasibətdə intellektual mülkiyyət sahəsində müəllifin hüququnun qorunmasını həyata keçirmədiyi barədə xəbərdarlıq edir.
SON MƏQALƏLƏR
Kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə vergitutmanın xüsusiyyətləri

Kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə vergitutmanın xüsusiyyətləri

09 Yanvar 2023 ­ 2516 R. Əhmədov • UOT: 332.38, 336.226.2

Qeyri-neft sektorunun prioritet sahəsi hesab edilən kənd təsərrüfatının inkişafı, məhsul istehsalının və satışının stimullaşdırılması, habelə    ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Azərbaycan dövlətinin sosial-iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edir. Hazırda ...

Azərbaycan Respublikasında aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf prinsipləri baxımından tənzimlənməsi

Azərbaycan Respublikasında aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf prinsipləri baxımından tənzimlənməsi

07 Oktyabr 2022 ­ 4908 F. Fikrətzadə, P. Əliyev • UOT: 338.43, 338.43.02

Məqalədə ilkin olaraq dayanıqlılıq məsələsinə mövcud yanaşmalar təhlil olunmuş, aqrar sahədə dayanıqlı inkişaf prinsipləri və dayanıqlılığın üç komponentini (ekoloji, iqtisadi və sosial) özündə birləşdirən “Üç sütun konsepsiyası” ilə bağlı ...

Üzümçülük və şərabçılığın iqtisadi tənzimlənmə mexanizminin funksiyaları və modelləri

Üzümçülük və şərabçılığın iqtisadi tənzimlənmə mexanizminin funksiyaları və modelləri

24 Fevral 2022 ­ 8899 L. Hacıyeva • UOT: 338.23, 338.43:633/635

İqtisadi tənzimləmə üzümçülük və şərabçılığın ümumi tənzimləmə sistemində aktiv rola malikdir. Belə vəziyyət özünü hər şeydən əvvəl iqtisadi tənzimləmə vasitələrinin funksional strukturunun xüsusiyyətlərində tapır. Bütün digər ...

Koronavirus pandemiyasının ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığına təsiri

Koronavirus pandemiyasının ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığına təsiri

23 Fevral 2022 ­ 9396 Ə. Cəlilov • UOT: 339.97, 334.34.

Məqalədə koronavirus pandemiyasının təsiri ilə ərzaq təhlükəsizliyində baş verən dəyişikliklər təhlil edilmişdir. Aparılmış araşdırmalar zamanı dünyanın aparıcı dövlətlərinin iqtisadiyyatında böhranla əlaqədar baş verən zərərlərin miqyası göstərilmişdir. Dövlətlərin ...