Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Məqalənin təqdim olunması qaydası

Məqalələr yazılı kağız variantında və ya elektron formada jurnalın e-mail ünvanına göndərilə bilər.

Müşayiətedici məktubda müəlliflərdən jurnala təqdim olunan məqalələrin başqa yerə təqdim olunmadığını, dərc üçün qəbul edilmədiyini, başqa yerdə (istər bütövlükdə, istərsə də əhəmiyyətli hissədə) dərc olunmadığını təsdiqləmək tələb olunur. Eyni zamanda, məqalə orijinal olmalıdır və bütün müəlliflər əlyazmanın təqdim olunmuş variantını oxuduqlarını təsdiq etməlidirlər.

Zəruri qeyd: Dərc olunan materiallardakı faktlara və rəqəmlərə görə müəllif məsuliyyət daşıyır.

SON MƏQALƏLƏR
Südlük maldarlıqda damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi

Südlük maldarlıqda damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi

17 Sentyabr 2021 ­ 17400 E. Lətifova • UOT: 338.43, 636/637:338.23

Xülasə Heyvandarlıqda damazlıq işinin əsas vəzifəsi yüksək məhsuldar heyvanların yetişdirilməsi, mövcud cinslərin yaxşılaşdırılması, yeni və daha səmərəli cinslərin yaradılmasıdır. Bu zaman damazlıq cins heyvanlar sənaye üsulu ilə saxlanmaq üçün yüksək adaptasiya ...

Lənkəran rayonunda limon istehsalında riskə meyillik amillərinin təhlili

Lənkəran rayonunda limon istehsalında riskə meyillik amillərinin təhlili

23 Avqust 2022 ­ 8946 Ş. Rəcəbov, Q. İbrahimova, T. Əhmədli • UOT: 338.43, 332.1:633/635

Kənd təsərrüfatı sektoru bütün dünyada əhalinin qidalanması və məşğulluğu, ölkələrin inkişafı baxımından strateji sektorlardan biridir. Mühüm iqtisadi və sosial rolu olan kənd təsərrüfatı istehsalında bir çox risk faktorlarına rast gəlinir. Məqalədə Lənkəran ...

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının torpaq-iqlim amilləri

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının torpaq-iqlim amilləri

14 Oktyabr 2020 ­ 19777 A. Vəliyev • UOT: 63, 91, 502.

Xülasə Məqalədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı üçün torpaq və iqlim amillərinin xüsusiyyətləri araşdırılır. Bu məqsədlə ərazidə həmin torpaqların sahələr üzrə tərkibi, torpaq örtüyünün kənd ...

İşğaldan  azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişaf istiqamətləri

İşğaldan azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişaf istiqamətləri

23 Fevral 2022 ­ 11934 L. Cabbarlı • UOT: 332.1, 338.49

Məqalədə azad olunmuş ərazilərdə işğaldan əvvəlki dövrdə kənd təsərrüfatının vəziyyəti araşdırılmışdır. Eyni zamanda, işğala məruz qalmış rayonlardan məcburi köçkün düşmüş əhalinin digər ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalında fəaliyyətinə dair ...