Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Məqalənin təqdim olunması qaydası

Məqalələr yazılı kağız variantında və ya elektron formada jurnalın e-mail ünvanına göndərilə bilər.

Müşayiətedici məktubda müəlliflərdən jurnala təqdim olunan məqalələrin başqa yerə təqdim olunmadığını, dərc üçün qəbul edilmədiyini, başqa yerdə (istər bütövlükdə, istərsə də əhəmiyyətli hissədə) dərc olunmadığını təsdiqləmək tələb olunur. Eyni zamanda, məqalə orijinal olmalıdır və bütün müəlliflər əlyazmanın təqdim olunmuş variantını oxuduqlarını təsdiq etməlidirlər.

Zəruri qeyd: Dərc olunan materiallardakı faktlara və rəqəmlərə görə müəllif məsuliyyət daşıyır.

SON MƏQALƏLƏR
Qloballaşma şəraitində regional inkişafın paradiqması

Qloballaşma şəraitində regional inkişafın paradiqması

21 Fevral 2022 ­ 4394 V. Rüstəmov • UOT: 332.14

Məqalədə regional1 inkişafın paradiqmasının qloballaşma şəraitinə uyğunlaşdırılmasının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə aparılan tədqiqatın nəticələri əks olunmuşdur. Tədqiqatın metodologiyası sistemli təhlil yanaşmasına əsaslanır. Tədqiqat göstərir ki, ...

Azərbaycanda gömrük tarif siyasətinin kənd təsərrüfatının investisiya cəlbediciliyinə təsirinin qiymətləndirilməsi

Azərbaycanda gömrük tarif siyasətinin kənd təsərrüfatının investisiya cəlbediciliyinə təsirinin qiymətləndirilməsi

05 Yanvar 2020 ­ 7519 B. Əhmədov • UOT: 33.024, 33.05, 338.45

Xülasə Yerli məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin yollarından biri həmin məhsullara idxal rüsumlarının yüksək, onların istehsalında istifadə edilən investisiya və aralıq məhsullara isə aşağı müəyyən edilməsidir. Bu baxımdan məqalədə kənd təsərrüfatı məhsullarının ...

Heyvandarlıq məhsulları bazarının kompleks marketinq tədqiqi və inkişaf strategiyası

Heyvandarlıq məhsulları bazarının kompleks marketinq tədqiqi və inkişaf strategiyası

05 Mart 2022 ­ 4320 İ. Xeyirxəbərov • UOT: 338.43, 636/637:339.138

Məqalədə heyvandarlıq məhsulları bazarının marketinq tədqiqi aparılmışdır. Ərzaq bazarının heyvandarlıq məhsulları seqmentinə məhsullar təklif edən müəssisə və təsərrüfatlar qarşısında açılan bazar imkanları müəyyənləşdirilmiş və həmin imkanlardan istifadə marketinq problemi ...

Kənd təsərrüfatında ri̇skləri̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ni̇n metodoloji̇ əsaslari

Kənd təsərrüfatında ri̇skləri̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ni̇n metodoloji̇ əsaslari

21 Fevral 2022 ­ 4544 Q. Şərifov, F. Fikrətzadə • UOT: 332.05

Kənd təsərrüfatında risklərin idarə edilməsi sisteminin formalaşdırılması onun metodoloji əsaslarının daha dəqiq öyrənilməsini tələb edir. Bununla əlaqədar məqalədə kənd təsərrüfatında mövcud olan risklərin təsnifatı nəzərdən keçirilir, istehsal risklərinə olan tələblər ...