Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Məqalənin təqdim olunması qaydası

Məqalələr yazılı kağız variantında və ya elektron formada jurnalın e-mail ünvanına göndərilə bilər.

Müşayiətedici məktubda müəlliflərdən jurnala təqdim olunan məqalələrin başqa yerə təqdim olunmadığını, dərc üçün qəbul edilmədiyini, başqa yerdə (istər bütövlükdə, istərsə də əhəmiyyətli hissədə) dərc olunmadığını təsdiqləmək tələb olunur. Eyni zamanda, məqalə orijinal olmalıdır və bütün müəlliflər əlyazmanın təqdim olunmuş variantını oxuduqlarını təsdiq etməlidirlər.

Zəruri qeyd: Dərc olunan materiallardakı faktlara və rəqəmlərə görə müəllif məsuliyyət daşıyır.

SON MƏQALƏLƏR
Qi̇da sənayesi̇ sahələri̇ni̇n i̇nki̇şaf pri̇ori̇tetləri̇

Qi̇da sənayesi̇ sahələri̇ni̇n i̇nki̇şaf pri̇ori̇tetləri̇

21 Fevral 2022 ­ 7623 T. Qorçiyeva, V. Abbasov • UOT: 63. 33.

Məqalədə qida sənayesinin inkişafının sahəvi, regional, istehsal-texnoloji, sosial-iqtisadi və millistrateji aspektləri nəzərdən keçirilir. Qida sənayesinin ərzaq və qida təhlükəsizliyində yeri və rolu dəyərləndirilərək biznes və sahibkarlıq mühitinin inkişafına, məşğulluğun artmasına, ...

Torpaq və su ehtiyatlarının qorunması və yaxınlaşdırılması

Torpaq və su ehtiyatlarının qorunması və yaxınlaşdırılması

02 Mart 2022 ­ 6347 B. Cəfərzadə • UOT: 332.37, 556

Son illərdə antropogen təsirlər nəticəsində suyun, torpaq ehtiyatlarının keyfiyyəti pisləşməkdə davam edir. Eyni zamanda, su və torpaq resurslarından səmərəli istifadə olunması yollarının araşdırılmasına ehtiyac artmaqdadır. Məqalədə əsas diqqət torpaq və su çirklənmələrinin mühüm ...

Şəki-Zaqatala bölgəsinin suvarma şəraitində 2018-2019-cu illər üzrə tütün bitkisinin məhsuldarlıq göstəriciləri

Şəki-Zaqatala bölgəsinin suvarma şəraitində 2018-2019-cu illər üzrə tütün bitkisinin məhsuldarlıq göstəriciləri

03 Mart 2022 ­ 6277 Q. Kazımov • UOT: 631.58; 631.582

Məqalədə Şəki-Zaqatala bölgəsinin suvarma şəraitində “Virciniya” tipli “Kokker 347” tütün sortunun məhsuldarlığına becərmə üsullarının təsiri öyrənilmişdir. 2018-2019-cu illər üzrə tədqiqatdan alınmış rəqəmlər müqayisəli şəkildə təhlil ...

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı və dövlət-özəl əməkdaşlığı

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı və dövlət-özəl əməkdaşlığı

23 Fevral 2022 ­ 6811 T. Nağıbəyli • UOT: 334.78, 338.43

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın real sektorunun vacib tərkib elementi kimi mühüm funksiyalar yerinə yetirir. Bu sahə əhalinin ərzağa və sənayenin xammala olan ehtiyacının ödənilməsinin, bu istiqamətlərdə yerli istehsalın xüsusi çəkisinin artırılmasının ...