Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Məqalənin təqdim olunması qaydası

Məqalələr yazılı kağız variantında və ya elektron formada jurnalın e-mail ünvanına göndərilə bilər.

Müşayiətedici məktubda müəlliflərdən jurnala təqdim olunan məqalələrin başqa yerə təqdim olunmadığını, dərc üçün qəbul edilmədiyini, başqa yerdə (istər bütövlükdə, istərsə də əhəmiyyətli hissədə) dərc olunmadığını təsdiqləmək tələb olunur. Eyni zamanda, məqalə orijinal olmalıdır və bütün müəlliflər əlyazmanın təqdim olunmuş variantını oxuduqlarını təsdiq etməlidirlər.

Zəruri qeyd: Dərc olunan materiallardakı faktlara və rəqəmlərə görə müəllif məsuliyyət daşıyır.

SON MƏQALƏLƏR
Aqrobiznes mühitinin dəyərləndirilməsinin metodoloji məsələləri

Aqrobiznes mühitinin dəyərləndirilməsinin metodoloji məsələləri

05 Mart 2022 ­ 8913 S. Cəfərov • UOT: 338.23, 338.43

 Məqalədə biznes mühitinin strukturu və aqrar sahədə onun xüsusiyyətləri açıqlanır. Kənd təsərrüfatı istehsalının dinamik inkişafının vacib şərtlərindən biri kimi bu sahədə işgüzar fəaliyyət üçün əlverişli şərait yaradılmasının rolu göstərilir. ...

Günəbaxan sektorunun dəyər zənciri üzrə inkişaf istiqamətləri

Günəbaxan sektorunun dəyər zənciri üzrə inkişaf istiqamətləri

24 Avqust 2022 ­ 6746 G. Bəşirova • UOT: 338.435, 338.439, 633/664

Xülasə Günəbaxan sektoru ərzaq tələbatının ödənilməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malik olmaqla ölkəni bitki yağı və heyvan yemi olan jımıxla (şrotla) təmin edir. Hazırda dünya bazarının günəbaxan məhsulları ilə əsas təminatçısı olan iki ölkə - ...

İşğaldan  azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişaf istiqamətləri

İşğaldan azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişaf istiqamətləri

23 Fevral 2022 ­ 8866 L. Cabbarlı • UOT: 332.1, 338.49

Məqalədə azad olunmuş ərazilərdə işğaldan əvvəlki dövrdə kənd təsərrüfatının vəziyyəti araşdırılmışdır. Eyni zamanda, işğala məruz qalmış rayonlardan məcburi köçkün düşmüş əhalinin digər ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalında fəaliyyətinə dair ...

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları qiymətinin inflyasiyaya təsiri

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları qiymətinin inflyasiyaya təsiri

14 Yanvar 2021 ­ 13633 N. Ramazanova • UOT: 338.43, 338.57, 339.54

Xülasə Ərzaq qiymətləri istehlak səbətində nisbətən yüksək çəkiyə malik olduğundan ərzaq qiymətlərindəki artım inflyasiya səviyyəsinin yüksəlməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Məqalədə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları qiymətinin inflyasiyaya təsiri araşdırılır. Bu ...