Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Məqalənin təqdim olunması qaydası

Məqalələr yazılı kağız variantında və ya elektron formada jurnalın e-mail ünvanına göndərilə bilər.

Müşayiətedici məktubda müəlliflərdən jurnala təqdim olunan məqalələrin başqa yerə təqdim olunmadığını, dərc üçün qəbul edilmədiyini, başqa yerdə (istər bütövlükdə, istərsə də əhəmiyyətli hissədə) dərc olunmadığını təsdiqləmək tələb olunur. Eyni zamanda, məqalə orijinal olmalıdır və bütün müəlliflər əlyazmanın təqdim olunmuş variantını oxuduqlarını təsdiq etməlidirlər.

Zəruri qeyd: Dərc olunan materiallardakı faktlara və rəqəmlərə görə müəllif məsuliyyət daşıyır.

SON MƏQALƏLƏR
Aqrar sahədə audit fəaliyyətinin rolu

Aqrar sahədə audit fəaliyyətinin rolu

24 Fevral 2022 ­ 14709 N. Həsənova • UOT: 336.67, 338.43

Məqalədə aqrar sahədə audit xidmətlərinin təşkili məsələlərinə baxılır. Göstərilir ki, kənd təsərrüfatı sektorunda müəssisənin müstəqil sahibkarlıq subyekti statusunun gücləndirilməsi məqsədi ilə onun fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsinə prinsipcə yeni ...

Koronavirus pandemiyasının ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığına təsiri

Koronavirus pandemiyasının ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığına təsiri

23 Fevral 2022 ­ 14832 Ə. Cəlilov • UOT: 339.97, 334.34.

Məqalədə koronavirus pandemiyasının təsiri ilə ərzaq təhlükəsizliyində baş verən dəyişikliklər təhlil edilmişdir. Aparılmış araşdırmalar zamanı dünyanın aparıcı dövlətlərinin iqtisadiyyatında böhranla əlaqədar baş verən zərərlərin miqyası göstərilmişdir. Dövlətlərin ...

Azərbaycan Respublikasında aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf prinsipləri baxımından tənzimlənməsi

Azərbaycan Respublikasında aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf prinsipləri baxımından tənzimlənməsi

07 Oktyabr 2022 ­ 11121 F. Fikrətzadə, P. Əliyev • UOT: 338.43, 338.43.02

Məqalədə ilkin olaraq dayanıqlılıq məsələsinə mövcud yanaşmalar təhlil olunmuş, aqrar sahədə dayanıqlı inkişaf prinsipləri və dayanıqlılığın üç komponentini (ekoloji, iqtisadi və sosial) özündə birləşdirən “Üç sütun konsepsiyası” ilə bağlı ...

Aqrar sahədə kiçik və orta sahibkarlığın maliyyə resursları ilə təminatı

Aqrar sahədə kiçik və orta sahibkarlığın maliyyə resursları ilə təminatı

14 Mart 2022 ­ 14414 S. Əhmədov • UOT: 334.7, 338.4, 336:368

Aqrar sahədə kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təminatının yaxşılaşdırılması istehsalın inkişafının sürətləndirilməsinin vacib şərtlərindən biri kimi çıxış edir. Məqalədə kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən kiçik və orta ...