Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

SON MƏQALƏLƏR

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafında elm, texnologiya və innovasiyaların rolu

5338 ­ İ. Hüseynova 34. Oktyabr 2020 • UOT: 004, 579.64, 631.1

Xülasə Məqalədə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi məqsədilə elmtutumlu texnologiyaların tətbiqinin və innovativ fəaliyyətin genişləndirilməsinin zəruriliyi göstərilir. Aqrar sahənin innovativ inkişafinın sürətləndirilməsində yeni nəsil texnologiyaların ...

İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə kənd təsərrüfatı sahəsinin bərpası istiqamətləri və istehsal göstəricilərinin proqnozlaşdırılması

9196 ­ S. Hacıyeva, F. Fikrətzadə 34. Oktyabr 2020 • UOT: 338.4, 332.02:332.05

Xülasə İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı hazırda qarşımızda duran əsas vəzifələrdəndir. Bu məqalədə münaqişələrin / müharibələrin kənd təsərrüfatına vurduğu ziyanlar və postkonflikt zonalarda kənd təsərrüfatının ...

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının torpaq-iqlim amilləri

5576 ­ A. Vəliyev 34. Oktyabr 2020 • UOT: 63, 91, 502.

Xülasə Məqalədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı üçün torpaq və iqlim amillərinin xüsusiyyətləri araşdırılır. Bu məqsədlə ərazidə həmin torpaqların sahələr üzrə tərkibi, torpaq örtüyünün kənd ...

Torpaqların konsolidasiyasının kənd yerlərinin inkişafına təsiri

4563 ­ Ə. Dadaşov, N. Şalbuzov 34. Oktyabr 2020 • UOT: 332.363, 338.43

Xülasə Məqalədə torpaqların konsolidasiyasının mahiyyəti və kənd təsərrüfatındakı rolu araşdırılmış, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda konsolidasiya aparılmasının kənd yerlərinin inkişaf etməsi üçün perspektivləri, ölkədə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan istifadənin ...

Bitkiçilikdə ailə-kəndli təsərrüfatlarının minimum zəruri ölçüləri: yaşayış minimumu meyarı üzrə yanaşma

4097 ­ N. Şalbuzov 31. Yanvar 2020 • UOT: 631.1.017

Xülasə Məqalədə kənd yerlərində yaşayan əhalinin ailə təsərrüfatlarının minimum ölçülərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırma aparılmışdır. Təsərrüfatın minimum ölçülərinin müəyyənləşdirilməsi üçün kənd yerlərində yaşayan bir ailənin minimum ...

Azərbaycanda gömrük tarif siyasətinin kənd təsərrüfatının investisiya cəlbediciliyinə təsirinin qiymətləndirilməsi

4612 ­ B. Əhmədov 32. Aprel 2020 • UOT: 33.024, 33.05, 338.45

Xülasə Yerli məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin yollarından biri həmin məhsullara idxal rüsumlarının yüksək, onların istehsalında istifadə edilən investisiya və aralıq məhsullara isə aşağı müəyyən edilməsidir. Bu baxımdan məqalədə kənd təsərrüfatı məhsullarının ...