Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

SON MƏQALƏLƏR

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları qiymətinin inflyasiyaya təsiri

21984 ­ N. Ramazanova 35. Yanvar 2021 • UOT: 338.43, 338.57, 339.54

Xülasə Ərzaq qiymətləri istehlak səbətində nisbətən yüksək çəkiyə malik olduğundan ərzaq qiymətlərindəki artım inflyasiya səviyyəsinin yüksəlməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Məqalədə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları qiymətinin inflyasiyaya təsiri araşdırılır. Bu ...

Azərbaycanın ev təsərrüfatlarında əhalinin hər nəfərinə düşən orta aylıq pul gəlirlərinin şəhər və kənd yerləri üzrə müqayisəli təhlili

25048 ­ A. Hüseynzadə, T. Musayev 35. Yanvar 2021 • UOT: 330.12, 330.59:311.14

Xülasə Ev təsərrüfatlarında əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlərin araşdırılması şəhər və kənd yerlərində əhalinin rifah halının təhlili və sosial bərabərsizliyin qiymətləndirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə ölkə üzrə, o cümlədən kənd və şəhər yerləri ...

Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının prioritet istiqamətləri

24408 ­ V. Babayeva 33. İyul 2020 • UOT: 338.43:338.2

Xülasə Məqalədə aqrar sahədə innovativ iqtisadi inkişafın istiqamətləri araşdırılmış, ölkədə innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün elmi araşdırma və təkmilləşdirmələrə göstərilən müxtəlif dəstəklər öyrənilmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycanda ...

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafında elm, texnologiya və innovasiyaların rolu

26718 ­ İ. Hüseynova 34. Oktyabr 2020 • UOT: 004, 579.64, 631.1

Xülasə Məqalədə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi məqsədilə elmtutumlu texnologiyaların tətbiqinin və innovativ fəaliyyətin genişləndirilməsinin zəruriliyi göstərilir. Aqrar sahənin innovativ inkişafinın sürətləndirilməsində yeni nəsil texnologiyaların ...

İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə kənd təsərrüfatı sahəsinin bərpası istiqamətləri və istehsal göstəricilərinin proqnozlaşdırılması

35543 ­ F. Fikrətzadə, S. Hacıyeva 34. Oktyabr 2020 • UOT: 338.4, 332.02:332.05

Xülasə İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı hazırda qarşımızda duran əsas vəzifələrdəndir. Bu məqalədə münaqişələrin / müharibələrin kənd təsərrüfatına vurduğu ziyanlar və postkonflikt zonalarda kənd təsərrüfatının ...

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının torpaq-iqlim amilləri

25267 ­ A. Vəliyev 34. Oktyabr 2020 • UOT: 63, 91, 502.

Xülasə Məqalədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı üçün torpaq və iqlim amillərinin xüsusiyyətləri araşdırılır. Bu məqsədlə ərazidə həmin torpaqların sahələr üzrə tərkibi, torpaq örtüyünün kənd ...